Skogsskadekonto

Om din skog drabbas av stora skador kan du genom insättning på Skogsskadekonto få uppskov med beskattning i upp till 21 år.

Om Skogsskadekonto

Om din skog drabbats av stora skador kan du istället för Skogskonto öppna Skogsskadekonto. Skogsskadekontot ger dig längre uppskov med beskattning än ett Skogskonto. Skadan måste styrkas med intyg från Skogsstyrelsen.

Dina fördelar:

 • Du får uppskov med beskattningen upp till 21 år på den del av dina skogsinkomster som du placerar på Skogsskadekonto.
 • Beskattning sker istället i den takt du tar ut pengarna.
 • Ökar möjligheten till kapitalbeskattning via räntefördelning.
Mer fakta

Mer fakta

Minst en tredjedel måste ha tvångsavverkats

För att få öppna Skogsskadekonto måste minst en tredjedel av skogstillgångarna ha tvångsavverkats på grund av skada såsom storm, insekter eller brand. Tredjedelen avser tillgångarnas värde. Vid beräkning av skadeavverkningens värde ska rotnettot användas. Även försäkringsersättningar får räknas in i den skadade skogens värde.

Minst 75 procent av beskattningsårets skogsintäkter måste komma från skadeavverkningen. Vid denna beräkning görs ingen skillnad mellan likvid för avverkningsrätt och likvid för leveransvirke.

Rörlig ränta och du får ett konto per beskattningsår

Rörlig ränta som följer marknadsräntorna och det insatta beloppet är inte bundet, utan hela eller delar av beloppet kan tas upp till beskattning vid lämpligt beskattningsår.

Skogsskadekonto öppnas per beskattningsår vilket gör att du kan ha flera Skogsskadekonton. Skogsskadekonto kan bara öppnas av fysisk person eller dödsbo. Det går inte att öppna ett gemensamt Skogsskadekonto.

För aktuella räntor och priser se under Ränta och villkor.

Överlåtelse

Regler om överlåtelse med mera är lika som för Skogskonto.

Insättning och uttag
Beskattning
Specialistgruppen
Ränta och villkor

Mer fakta

Minst en tredjedel måste ha tvångsavverkats

För att få öppna Skogsskadekonto måste minst en tredjedel av skogstillgångarna ha tvångsavverkats på grund av skada såsom storm, insekter eller brand. Tredjedelen avser tillgångarnas värde. Vid beräkning av skadeavverkningens värde ska rotnettot användas. Även försäkringsersättningar får räknas in i den skadade skogens värde.

Minst 75 procent av beskattningsårets skogsintäkter måste komma från skadeavverkningen. Vid denna beräkning görs ingen skillnad mellan likvid för avverkningsrätt och likvid för leveransvirke.

Rörlig ränta och du får ett konto per beskattningsår

Rörlig ränta som följer marknadsräntorna och det insatta beloppet är inte bundet, utan hela eller delar av beloppet kan tas upp till beskattning vid lämpligt beskattningsår.

Skogsskadekonto öppnas per beskattningsår vilket gör att du kan ha flera Skogsskadekonton. Skogsskadekonto kan bara öppnas av fysisk person eller dödsbo. Det går inte att öppna ett gemensamt Skogsskadekonto.

För aktuella räntor och priser se under Ränta och villkor.

Överlåtelse

Regler om överlåtelse med mera är lika som för Skogskonto.

Insättning och uttag

Lägsta insättningsbelopp är 50.000 kronor.

Insättningen bör vara i jämna hundratal. Insättningsbeloppet får inte vara så högt att det ger underskott i näringsverksamheten. Insättning görs senast den dag du är skyldig att inlämna deklarationen. Bifoga alltid insättningskvitto med deklarationen. Avdrag i deklarationen avrundas nedåt till helt hundratal.

Insättningsbeloppen är maximerade till:

 • 80% av likviden för rotsåld skog
 • 50% av likviden för avyttrade skogsprodukter
 • 50% av försäljningsvärdet för skogsprodukter som tagits ut under året

Även försäkringsersättning ger rätt till skogskontoinsättning. Moms får ej räknas med i likviden.

Uttag kan göras tidigast fyra månader efter insättning

Lägsta uttagsbelopp är 1.000 kronor.

Beskattning

 • Insättning ger avdrag i deklarationen, uttag ger inkomst i deklarationen.
 • Från erhållen ränta avgår 15 procent i särskild definitiv skatt. Kvarvarande ränta beskattas vid uttag.
 • Skogskadekontot tas upp till halva värdet i räntefördelningsunderlaget i samband med deklarationen och ökar därmed möjligheten till kapitalbeskattning via ränteför-delning och avsättning till expansionsfond.
 • Skogskontot avslutas av Nordea Bank 1 januari år 21 räknat från ingången av beskattningsåret. Kvarvarande belopp överförs till nyöppnat Sparkonto Företag. Beloppet ger inkomst i deklarationen.
 • Skogsskadekonto och Skogskonto får inte användas samtidigt för ett och samma beskattningsår.

Tina LofthammarÖppnas i nytt fönster  

Lant- och skogsbruksspecialist, Ekonomagronom, Jönköping

Mail: tina.lofthammar@nordea.com

Olof LindblomÖppnas i nytt fönster

Skogsspecialist, Skogsmästare, Stockholm  

Mail: olof.lindblom@nordea.com  

Egon StensekeÖppnas i nytt fönster

Lant- och skogsbruksspecialist, Lantmästare, Skövde 

Mail: egon.stenseke@nordea.com

Anders KarlssonÖppnas i nytt fönster

Skogsspecialist, Jägmästare, Karlstad 

Mail: anders.karlsson-2@nordea.com

Anders Nilsson Öppnas i nytt fönster

Lant- och skogsbruksspecialist, Ekonomagronom, Malmö   

Mail: anders.n.nilsson@nordea.com

Agneta AnderssonÖppnas i nytt fönster 

Skogsspecialist, Jägmästare, Örebro & Sundsvall 

Mail: agneta.andersson@nordea.com 

Konto omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Pengar avsedda för anskaffning av privatbostad ersätts till fullt belopp förutsatt att insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att pengarna kommer från försäljning av en privatbostad som varit i dennes eget bruk och att dessa pengar ska användas för anskaffning av ny privatbostad för eget bruk. Pengarna har detta särskilda skydd i sex månader efter det att insättningen från bostadsförsäljningen gjordes.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, regioner, kommuner eller statliga myndigheter. 

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Prata med oss om Skogsskadekonto

Kontakta oss