Fördelar med Tjänstepension Fond

  • Ett brett urval av Nordeafonder, externt förvaltade fonder och fonder med särskilda hållbarhetskriterier
  • Entrélösningen Nordea Pensionsportfölj har ett hållbart fokus och anpassas efter den anställdes ålder

Förvaltningen

I en fondförsäkring är det medarbetaren själv som väljer i vilka fonder pensionskapitalet ska placeras. Och det är medarbetarens val som styr i vilken utsträckning sparandet är hållbart. Vi erbjuder ett brett urval av fonder med hållbara egenskaper inom Nordea hållbart urvalÖppnas i nytt fönster. Inom Nordea hållbart urval har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten.

Entrélösning i Tjänstepension Fond 

Gör inte medarbetaren ett eget val ligger pensionskapitalet kvar i entrélösningen Nordea PensionsportföljÖppnas i nytt fönster där risknivån anpassas efter den anställdes ålder. Fram tills 61 års ålder är hela pensionskapitalet placerat i aktiefonder. Därefter sjunker risknivån årsvis genom att räntefonder adderas till portföljen. Nordea Pensionsportfölj  är en del av Nordea hållbart urvalÖppnas i nytt fönster.  

Hållbarhet i vår förvaltning

När vi gör investeringar i de portföljer vi förvaltar åt våra kunder är det med stort fokus på frågor kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESGÖppnas i nytt fönster) och investeringarna utvärderas för att säkerställa att de bidrar till Nordea Liv & Pensions hållbarhets- och klimatmål. Ambitionen är att bidra till att de bolag investeringar görs i, ställer om sin verksamhet och kontinuerligt förbättrar sitt hållbarhetsarbete.

Sektorer och företag med betydande exponering mot aktiviteter som bedöms skadliga för miljön och/eller samhället i stort är exkluderade. Dessa exkluderingar inkluderar, men är inte begränsade till, investeringar i produktion och distribution av kontroversiella och illegala vapen, tobak, kolgruvor och okonventionell framställning och produktion av fossilt bränsle. När det gäller konventionella fossila bränslen och elproduktion kan vi tillåta investeringar i bolag om de har en trovärdig plan för omställning som är förenlig med målen och ambitionerna inom ramen för Parisavtalet. 

Här finns hållbarhetsrelaterade upplysningar för Nordea Pensionsportfölj.Öppnas i nytt fönster

Här finns hållbarhetsrapporter för Nordea Pensionsportfölj.Öppnas i nytt fönster

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönsterfinns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter

Vill medarbetaren vara passiv men ändå ha möjlighet till en hög avkastning och är bekväm med att ta en lite högre risk kan pensionskapitalet ligga kvar i entrélösningen Nordea Pensionsportfölj.

Vill medarbetaren byta till eget val av fonder görs det enkelt i Nordeas nätbank för privatpersoner, i appen, vid ett rådgivningsmöte eller med hjälp av pensionsroboten Nora PensionÖppnas i nytt fönster. Vid fondbyten uppstår inga kostnader, varken för individen eller för arbetsgivare.

Här finns fondutbudet för Tjänstepension Fond.Öppnas i nytt fönster

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att spara i fonder vill vi ändå påminna om att det alltid innebär en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.

Avgifter för Tjänstepension Fond
Villkor och förköpsinformation

Avgifter för Tjänstepension Fond

SpecifikationAvgift löpandeAvgift fribrev*
Fast avgift180 kr per år0 kr per år
Premieavgift  0 %0 %
Kapitalavgift i procent av kapitalet per år

0,75 % 

0 %

Förvaltningskostnad för respektive vald fond tillkommer.
Byte av förvaltningsformKostnadsfritt Kostnadsfritt
Flytt till annan försäkringsgivare** (avgiftsfritt under 1 pbb)600 kr600 kr
Premiebefrielseförsäkring i procent av premien2,4 %-
**Flytt är tillåten ett år efter att försäkringen tecknades och första premieinbetalningen gjordes.

*Flytt av tjänstepension 

Vid flytt av tjänstepension i fribrev till en fondförsäkring hos oss betalar den försäkrade bara avgift för de fonder som pensionskapitalet placeras i samt avkastningsskatt. Vi har tagit bort den fasta årsavgiften samt den rörliga kapitalavgiften för dessa försäkringar. En individuell tjänstepension eller en privat pensionsförsäkring där det inte längre betalas in några pengar kallas för fribrev.