Fördelar med Tjänstepension Fond

  • Möjlighet att placera i ett brett utbud av fonder
  • Tillgång till externt förvaltade fonder och fonder med särskilda hållbarhetskriterier
  • Entrélösningen Nordea Pensionsportfölj är anpassad efter den anställdes ålder och hållbarheten står i fokus

Fondförsäkring

I en fondförsäkring är det medarbetaren själv som väljer i vilka fonder pensionskapitalet ska placeras i. Det är medarbetaren som bestämmer i vilken utsträckning sparandet är hållbart. Vi har ett brett urval av fonder med hållbara egenskaper. Inom Nordea Hållbart Urval har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Det kan exempelvis vara genom ett högre fokus på ESG-frågor (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning. 

Vill medarbetaren vara passiv men ändå ha möjlighet till en hög avkastning och är bekväm med att ta en lite högre risk kan pensionskapitalet ligga kvar i entrélösningen Nordea Pensionsportfölj.

Om medarbetaren vill byta till eget val av fonder görs detta enkelt i Nordeas nätbank för privatpersoner, i appen, i ett rådgivningsmöte eller med hjälp av vår pensionsrobot Nora Pension. Vid fondbyten uppstår inga kostnader, varken för individen eller för dig som arbetsgivare.

Här kan du se vilka fonder som finns att välja bland.

Nordea Pensionsportfölj 

Entrélösningen Nordea Pensionsportfölj är ett åldersanpassat sparande där hållbarhet står i fokus. Fram tills 61 års ålder är hela pensionskapitalet placerat i aktiefonder. Därefter sjunker risknivån årsvis genom att räntefonder adderas till portföljen. Nordea Pensionsportfölj  är en del av Nordea Hållbart Urval.  

När vi gör investeringar i de portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESG) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, tobak, kolbrytning eller okonventionell utvinning och produktion av fossilt bränsle.

Här finns en utförlig information om vårt åtagande och hur vi jobbar med hållbarhet i Nordea Pensionsportfölj. (pdf, 155 KB)Öppnas i nytt fönster

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönsterfinns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter

Periodisk hållbarhetsrapportering för Nordea Pensionsportfölj. (pdf, 168 KB)Öppnas i nytt fönster

Avgifter för Tjänstepension Fond
Villkor och förköpsinformation

Avgifter för Tjänstepension Fond

SpecifikationAvgift löpandeAvgift fribrev*
Fast avgift165 kr per år0 kr per år
Premieavgift  0 %0 %
Kapitalavgift i procent av kapitalet per år

0,75 % 

0 %

Förvaltningskostnad för respektive vald fond tillkommer.
Byte av förvaltningsformKostnadsfritt Kostnadsfritt
Flytt till annan försäkringsgivare** (avgiftsfritt under 1 pbb)600 kr600 kr
Premiebefrielseförsäkring i procent av premien2,4 %-
**Flytt är tillåten ett år efter att försäkringen tecknades och första premieinbetalningen gjordes.

*Flytt av tjänstepension 

Vid flytt av tjänstepension i fribrev till en fondförsäkring hos oss betalar den försäkrade bara avgift för de fonder som pensionskapitalet placeras i samt avkastningsskatt. Vi har tagit bort den fasta årsavgiften samt den rörliga kapitalavgiften för dessa försäkringar. En individuell tjänstepension eller en privat pensionsförsäkring där det inte längre betalas in några pengar kallas för fribrev.