1. Likviditetshantering ger företaget ekonomisk trygghet

En bra och aktiv likviditetshantering hjälper dig att ta finansiella beslut i såväl goda som tuffare tider. För ditt företag innebär det att du minskar risken att sakna likvida medel och du får en bättre ekonomisk styrfart genom säkrade medel för investeringar i tillväxt och lönsamhet. Ett ekonomiskt tryggt företag har också sparutrymme.

Företagets likviditet

Likviditeten handlar om balans. Om att matcha in- och utgående betalningar för att säkra att det hela tiden finns lagom mycket likvida medel. Det vill säga, att inte alla pengar sitter bundet i tillgångar utan att det finns tillräckligt i kassan för att betala fakturor, löner och andra löpande kostnader. Men samtidigt, att det inte finns för mycket pengar i kassan som istället kunnat investeras för företagets, och din, framtid.

Likviditetsbehovet varierar utifrån företagets risker

Likviditetsbehovet i företaget påverkas av vilken bransch du är i och vilka återkommande rörelserisker som finns i verksamheten. Två vanliga exempel på återkommande finansiella risker som har en direkt påverkan på kassan och likviditeten är valuta- och ränterisker. Om valutakurser eller räntan ändras kan storleken på dina in- och utbetalningar förändras snabbt och mycket. Andra exempel på rörelserisker som kan påverka likviditetsbehovet är skadeståndsanspråk, stölder och skador på egendom.

Personal beskrivs ofta som företagets viktigaste tillgång och det är därför viktigt att skydda företaget genom att skydda personalen. Att stötta personalens ekonomiska trygghet idag och i framtiden samt att skydda dem om något allvarligt inträffar minskar risken för kostsamma störningar i exempelvis ett produktionsled eller i en värdekedja.

Aktiv likviditetshantering

Till hjälp med likviditetshanteringen finns betalningslösningar, finansiering genom exempelvis kontokrediter och tjänster för att säkra valuta- och ränterisker. Internetbanken och andra digitala tjänster erbjuder också stöd i arbetet med företagets likviditetshantering.

Läs mer om vårt cash management erbjudandeÖppnas i nytt fönster

Bra likviditetshantering skapar möjligheter

Lite förenklat kan vi säga att bra och aktiv likviditetshantering minskar det totala behovet av likviditet. På så sätt frigörs medel i företaget som du istället kan använda som buffert eller investera i tillväxt och ökad lönsamhet.

Vanliga frågor om likviditetshantering

Nästa steg när företaget har en bra likviditetshantering

Sparande istället för överskott i likvida medel

Du behöver ha tillräckligt i kassan för att kunna betala kostnaderna, och en viss marginal för kända risker. För större oförutsedda händelser har du din buffert. Har du ett överskott och behåller även det i kassan, är risken stor att du missar lönsamhet och tillväxt. De pengar du inte behöver för att täcka företagets behov av likvida medel kan du istället spara eller placera på längre sikt så att de växer. Sedan kan kapitalet användas i företaget till investeringar eller sättas undan till framtida förvärv eller i pensionssparande till ägare.