Fördelar med räntesäkring

  • Minska, ändra eller ta bort oönskade effekter på grund av svängningar på räntemarknaden 
  • Minska ränta och finansieringskostnader 
  • Bättre förutsägbarhet i kassaflödet 
  • Möjligheter att dra fördel av förväntningar om stigande eller fallande räntor

Ta kontroll över räntan

Utifrån företagets ekonomiska situation och ränteutvecklingen bestämmer du själv vilken risk du vill ta. Det gör du med hjälp av bankens ränteriskprodukter, som ger dig full kontroll över risker, kostnader och exponering. Och du kan närsomhelst förändra din exponering utan hänsyn till bindningstider och annat.

Hos Nordea har du möjlighet att få en ränteriskhantering utifrån dina behov och marknadsläget. Vi sammanställer din skuldportfölj och ger förslag på förändringar som vi tycker är relevanta för att passa din önskade risknivå.

De produkter som gör ränteriskhanteringen möjlig är bland annat ränteswap, räntetak, räntegolv och swaption. De baseras på att olika aktörer på kapitalmarknaden har skilda uppfattningar om vart räntan är på väg eller har skilda riskpreferenser.

Ränteswap

En ränteswap möjliggör en flexibel hantering av ränterisken på underliggande skulder och möjlighet att anpassa räntebindningstiden till nya marknadsförutsättningar. 

Produkten är ett avtal mellan två parter om att byta betalningsströmmar som utgörs av räntekostnader under en bestämd tid. I praktiken byter parterna räntebindningstid med varandra utan att deras balansräkningar, lån eller placeringar påverkas.

Vanligtvis betalar den ena parten en fast ränta medan motparten betalar en rörlig ränta, vilket oftast baseras på att de har olika uppfattning om ränteutvecklingen och/eller skilda riskpreferenser. Räntebetalningarna beräknas på ett avtalat nominellt belopp i en viss valuta, Den fasta räntan i en ränteswap är konstant över hela swappens löptid, medan den rörliga räntan fastställs regelbundet i början av varje ränteperiod. Du kan när som helst under löptiden helt eller delvis stänga ränteswappen till marknadsvärdet. 

En ränteswap kan göras med en framtida start, där den fasta eller rörliga räntan fastställs i dag.

Räntetak

Ett räntetak begränsar din risk vid eventuella räntehöjningar genom ett förutbestämt tak för hur hög din ränta kan bli. Räntan följer alltid med ner i räntenedgångar, men vid en ränteuppgång tar det alltid stopp vid taket. 

Produkten är i praktiken ett kontrakt där köparen erhåller betalning av säljaren för de ränteperioder under vilka den rörliga jämförelseräntan (till exempel 3-månader Stibor) överstiger en avtalad taknivå. Eventuella utbetalningar sker i slutet av ränteperioden och består av skillnaden mellan jämförelseräntan och den avtalade taknivån. Säljaren erhåller en premie av köparen av räntetaket. Premien betalas antingen i sin helhet på startdagen eller periodiskt under räntetakets löptid.

Du kan närsomhelst under löptiden gå ur din position. Då skapas antingen en intäkt eller kostnad beroende på det aktuella ränteläget och om du köpt eller sålt räntetaket.

Räntegolv

Ett räntegolv ger en gräns för den minimiavkastning en placering kan ge oavsett hur marknadsräntan utvecklas. Golvet anger hur lågt du är beredd att låta ränteintäkterna från en viss placering sjunka vid en eventuell nedgång i marknadsräntan. 

Produkten är ett  kontrakt där köparen erhåller en utbetalning för de ränteperioder under vilka en rörlig jämförelseränta (till exempel 3-månader Stibor) understiger en avtalad nivå. Den eventuella utbetalningen sker i slutet av ränteperioden och består av skillnaden mellan jämförelseräntan och den avtalade nivån. Säljaren erhåller en premie av köparen av räntegolvet. Premien betalas antingen i sin helhet på startdagen eller periodiskt under räntegolvets löptid. Golvets nominella belopp kan justeras mellan ränteperioderna så att det matchar det nominella beloppet hos underliggande lån eller tillgång

Genom att kombinera ett räntetak med ett räntegolv skapar du en räntekorridor, eller ett spann inom vilket du är beredd att låta ränterelaterade kostnader (för lån) och intäkter (från placeringar) variera. 

Swaption

En swaption är en option som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att vid ett framtida datum ingå en ränteswap. Avgiften kan ses som en försäkringspremie som ger dig möjlighet att agera utifrån hastigt förändrade marknadsförutsättningar eller en förändrad ekonomisk situation i framtiden. 

Vill du veta mer om räntesäkring?

Kontakta din rådgivare hos Nordea eller fyll i dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig.

Ja, kontakta mig