Fördelar med Tjänstepension Garanti 

  • Ett tjänstepensionssparande som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer som miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). 
  • Ett bekvämt sparande där vi sköter allt. 
  • Risknivån i sparandet anpassas automatiskt. Ju närmare utbetalningstidpunkten desto tryggare placerar vi pengarna. 
  • Medarbetaren kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat – däremot mer.

Förvaltningen

I Tjänstepension Garanti förvaltar vi pensionskapitalet i en mix av olika tillgångsslag som aktier, räntor, fastigheter och onoterade bolag. Förvaltningen sker i två underliggande portföljer: Tillväxtportföljen och Trygga portföljen. Hur stor andel av sparandet som förvaltas inom respektive portfölj beror på när den anställde tänkt gå i pension. 15 år innan avtalad utbetalningstidpunkt påbörjar vi en stegvis omfördelning av pensionssparandet mellan de två portföljerna. Från Tillväxtportföljen till Trygga portföljen som har en lägre risk.

I Tjänstepension Garanti finns även en garanti. Garantin innebär att (fn) 85 procent av de premier som betalats in garanteras vid avtalad utbetalningstidpunkt. Därutöver garanteras ett månatligt belopp.

Här kan du se utvecklingen för respektive portföljÖppnas i nytt fönster.

Hållbarhetsrelaterad information i vår förvaltning med garanti

När investeringar görs i vår förvaltning med garanti är det med stort fokus på frågor kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESG) och investeringarna utvärderas för att säkerställa att de bidrar till Nordea Liv & Pensions hållbarhets- och klimatmål. Ambitionen är att bidra till att de bolag investeringar görs i, ställer om sin verksamhet och kontinuerligt förbättrar sitt hållbarhetsarbete.

Sektorer och företag med betydande exponering mot aktiviteter som bedöms skadliga för miljön och/eller samhället i stort är exkluderade. Dessa exkluderingar inkluderar, men är inte begränsade till, investeringar i produktion och distribution av kontroversiella och illegala vapen, tobak, kolgruvor och okonventionell framställning och produktion av fossilt bränsle. När det gäller konventionella fossila bränslen och elproduktion kan vi tillåta investeringar i bolag om de har en trovärdig plan för omställning som är förenlig med målen och ambitionerna inom ramen för Parisavtalet. 

Här finns en utförlig information om vårt åtagande och hur vi jobbar med hållbarhet i Tjänstepension Garanti. (pdf, 155 KB)Öppnas i nytt fönster

Läs mer om hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och i investeringsrådgivningen samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter på nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster.

Periodisk hållbarhetsrapportering för Tjänstepension GarantiÖppnas i nytt fönster

Avgifter för Tjänstepension Garanti
Villkor och förköpsinformation

Avgifter för Tjänstepension Garanti

SpecifikationAvgift
Fast avgift165 kr per år
Premieavgift  0 %
Kapitalavgift0,75 % av kapitalet per år
Kapitalförvaltningskostnad0,13-0,19 % av kapitalet per år
Byte av förvaltningsformKostnadsfritt 
Flytt till annan försäkringsgivare*(avgiftsfritt under 1 pbb)900 kr
Premiebefrielseförsäkring2,4 % av premien
*Flytt är tillåten ett år efter att försäkringen tecknades och första premieinbetalningen gjordes.