Om Transaktionskonto

Ett transaktionskonto är kärnan i företagets eller föreningens betalningsflöden och basen för alla löpande in- och utbetalningar.

Dina fördelar:

  • Alla in- och utbetalningar samlas på ett konto. 
  • Flera tjänster kan anslutas till kontot, till exempel kort och kontokredit. 
  • Det är möjligt att ha flera valutaslag under ett och samma kontonummer.

Mer fakta om Transaktionskonto

Du får snabb och utförlig redovisning på kontot, vilket ger dig bra underlag för bokföring och likviditetsplanering. Fastränteplaceringar är möjligt.

Med ett transaktionskonto som ingår i Företagspaketet, får företaget ett konto med PlusGironummer. Det innebär att du kan använda samma konto för in- och utbetalningar via PlusGiro och bankgiro som för dina löpande transaktioner

Konto omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster och Nordea.se.

90-konton

Insamlingskonton som börjar på 90 granskas av Svensk Insamlingskontroll, så att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Läs mer om PlusGiro 90-konto

Läs mer om Nordeas SamhällsansvarÖppnas i nytt fönster

Transaktionskonto med PlusGironummer består av

  • PlusGironumret - används för PlusGirobetalningar (gireringar via Internet och/eller kuvert samt över disk).
  • Bankkontonumret - används för egen kontoinsättning och när kontot ansluts till Bankgirots Autogiro.
  • IBAN - används vid utlandsbetalningar.
Exempel
KontotypExempel på kontonummer
PlusGironummer 12 34-5
Bankkontonummer 9960 18 00012 345 
IBANSE30 9500 0099 6018 0001 2345

Ett PlusGironummer kan bestå av lägst två siffror och högst åtta siffror (x-x till xxx xx xx-x).

I bankkontonumret ingår ett clearingnummer, prefix och nollutfyllnad före PlusGironumret. 9960 är clearingnummer för transaktionskonton med PlusGironummer. 18 i exemplet är reskontra-ID, ett så kallat prefix, och 000 är utfyllnad beroende av PlusGironumrets längd. Bankkontonumret framgår av kontoutdraget.

I IBAN (International Bank Account Number) ingår internationell beteckning före bankkontonumret. Vilket IBAN ett konto har framgår av kontoutdraget.

På vissa bankkontor (andra än Nordea) medger inte bankens kassarutiner att 9960 anges som clearingnummer vid kontant insättning. I dessa fall kan bankkontonumret istället inledas med 695 före prefixet. I exemplet ovan blir då bankkontonumret 695 18 00012 345.

Priser

Transaktionskonto
SpecifikationPris
Pris per år och konto (gäller för PlusGirokonto utöver det som ingår i företagspaketet)
950 kr
Papperskontoutdrag för PlusGirokonton (per konto och år)
1 500 kr

Transaktionskontot ingår i Företagspaketet

Läs mer och ansök om Företagspaketet