Hållbart företagande - Därför ska ditt företag jobba med hållbarhetsfrågor

Se inte hållbarhetsarbetet som ett besvärligt krav från konsumenter och myndigheter, utan som en satsning på ditt företags framtid. Det finns mycket att vinna genom att satsa på hållbarhetsområdet och komma igång med arbetet med hållbarhetsfrågor.

Du undviker risker

Genom att arbeta med hållbarhetsfrågor hanterar du hållbarhetsrisker, vilket hjälper dig att:

 • Undvika ett skadat anseende.
 • Begränsa risken för sanktioner, straffavgifter och böter.
 • Upptäcka omställningsrisker såsom skatter, teknisk utveckling och förändringar i kundernas efterfrågan och beteende.
 • Kartlägga fysiska klimatrisker, till exempel extremväder, inte bara i din egen verksamhet, utan också i hela leverantörskedjan.

Du tar tillvara på möjligheter

När du och ditt företag ställer om till en hållbar framtid får du också chansen att:

 • Stärka ditt varumärke och få konkurrensfördelar mot kunder och leverantörer.
 • Locka till dig talanger och investerare.
 • Bli bättre på att följa befintliga regler eller förbereda dig för kommande regelverk. Utvecklingen går snabbt framåt och du tjänar på att vara insatt och förberedd. 

Hållbarhet är här för att stanna

– Alla företag måste integrera hållbarhet i sin verksamhet för att begränsa risker och hitta möjligheter. Allt fler krav, regler och lagar kring hållbarhet införs för olika industrier. Även företag som inte har krav på sig idag behöver ta tag i de här frågorna, eftersom allt fler leverantörer och konsumenter förväntar sig det, säger Poya Motai på Nordea.

Håll koll på drivkrafterna inom hållbarhet

FN-mål, EU och svensk lagstiftning
ESG-risker
Krav från samhället

Den globala klimatagendan påverkar starkt

Den global klimatagendan baseras på både lagstiftning och gemensamma målsättningar, och innebär att ditt företag behöver ha hållbarhet på agendan.

Gemensamma hållbarhetsmål: 

 • FNs Globala mål SDG, som innehåller flera delar där en är hållbarhet och miljöpåverkan. FNs hållbarhetsmål är satta att nås till 2030. 
 • Paris-avtalet, att minska klimatförändringar.

EU och svensk lagstiftning: 

 • EUs mål att vara klimatneutralt till 2050 och ca 50-55% utsläppsminskning till 2030. I EU Action Plan on Sustainable Finance finns EU Taxonomy. Företag med 500 anställda inom EU och/eller 250 anställda i Sverige, omfattas av skyldigheten att offentliggöra en icke-finansiell rapport. Krav på rapportering 2022 är på de två första miljömålen i hållbarhetsrapporten, och ändringar kommer nästa år som betyder att fler företag behöver ha med hållbarhetsredovisning år 2024. Läs mer om ändringen här.Öppnas i nytt fönster
 • Sveriges mål om klimatneutralitet 2045. 

Hållbarhetsrisker påverkan på din verksamhet

Hållbarhetsrisker innefattar fysiska risker, sociala risker och styrningsrisker. Fysiska risker innefattar exempelvis klimatrisker och på det området har övergången och utvecklingen gått snabbt. Idag ser vi exempel CO2 skatt, ny teknologi och nya affärsmodeller för att reglera företagen.  

Sociala risker och styrningsrisker sågs tidigare som rena varumärkesrisker, men är numera finansiella risker som kan hota bolagets överlevnad. Du behöver ha koll på hela din tillverkning och distribution, så det inte finns risker för barnarbete, svaga arbetarrättigheter, brister inom hälsa och säkerhet och så vidare. Du ska också sköta bolaget på ett etiskt sätt utan inblandning i mutor, korruption eller aggressiv skatteplanering. 

Krav från samhället, kunder och partners

Intresset för hållbarhet är högt idag och såväl kunder som politiker och samhället i stort engagerar sig i frågan. Det betyder att det oftare efterfrågas tydlighet kring hur ni arbetar med hållbarhetsfrågor från motparten i relationer som du och ditt  företag har, exempelvis från kunder, investerare, anställda, leverantörer, banken och försäkringsbolaget. 

Genom att ha koll på trender från samhället kan du förbereda ditt företag och få konkurrensfördelar inom flera områden. 

Frågor och svar om hållbart företagande

Är du redo att komma igång med företagets hållbarhetsarbete?

Fem steg för att komma igång med hållbarhetsarbetet.

Läs nästa steg i guiden