Key Information Document (KID)

Vad är ett faktablad för en PRIIP-produkt?

I januari 2018 införs en ny EU-förordning om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIP-produkter).

PRIIP står för ”Packaged Retail Investment and Insurance-based Products”. Enligt förordningen ska alla som utvecklar och säljer paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter ta fram ett faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. 

Faktabladen ska innehålla information som ska hjälpa investerarna att förstå och jämföra produkten med andra liknande produkter. Faktabladen från Nordea AB (publ) för valuta- och räntederivat i Sverige hittar du nedan. Faktablad för strukturerade produkter, warranter och certifikat hittar du på websidan för respektive produkt.

Valutaderivat

 1. Valutatermin 3MÖppnas i nytt fönster
 2. Valutatermin 1YÖppnas i nytt fönster
 3. Valutaswap 3MÖppnas i nytt fönster
 4. Valutaswap 1YÖppnas i nytt fönster
 5. Valutatermin med tidsfönster 3MÖppnas i nytt fönster
 6. Valutatermin med tidsfönster 1YÖppnas i nytt fönster
 7. Valutatermin utan leverans (NDF) 3MÖppnas i nytt fönster
 8. Valutatermin utan leverans (NDF) 1YÖppnas i nytt fönster
 9. Valutatermin med snittkurs 3MÖppnas i nytt fönster
 10. Valutatermin med snittkurs 1YÖppnas i nytt fönster
 11. Deltagande termin 3MÖppnas i nytt fönster
 12. Deltagande termin 1YÖppnas i nytt fönster
 13. Valutaoption med snittkurs 3MÖppnas i nytt fönster
 14. Valutaoption med snittkurs 1YÖppnas i nytt fönster
 15. Kombinerad valutaoption (tak & golv) 3MÖppnas i nytt fönster
 16. Kombinerad valutaoption (tak & golv) 1YÖppnas i nytt fönster
 17. Kombinerad valutaoption (seagull) 3MÖppnas i nytt fönster
 18. Kombinerad valutaoption (seagull) 1YÖppnas i nytt fönster
 19. Flexibel Termin 3MÖppnas i nytt fönster
 20. Flexibel Termin 1YÖppnas i nytt fönster
 21. Omvänd valutatermin extra 3MÖppnas i nytt fönster
 22. Omvänd valutatermin extra 1YÖppnas i nytt fönster
 23. Valutaackumulator 3MÖppnas i nytt fönster
 24. Valutaackumulator 1YÖppnas i nytt fönster
 25. Valutatermin (booster) 3MÖppnas i nytt fönster
 26. Valutatermin (booster) 1YÖppnas i nytt fönster
 27. Syntetisk valutatermin 3MÖppnas i nytt fönster
 28. Syntetisk valutatermin 1YÖppnas i nytt fönster
 29. Valutatermin med golv 3MÖppnas i nytt fönster
 30. Valutatermin med golv 1YÖppnas i nytt fönster
 31. Köpt valutaoption (europeisk) 3MÖppnas i nytt fönster
 32. Köpt valutaoption (europeisk) 1YÖppnas i nytt fönster
 33. Köpt valutaoption med knock-in-barriär 3MÖppnas i nytt fönster
 34. Köpt valutaoption med knock-in-barriär 1YÖppnas i nytt fönster
 35. Köpt valutaoption med knock-out-barriär 3MÖppnas i nytt fönster
 36. Köpt valutaoption med knock-out-barriär 1YÖppnas i nytt fönster
 37. Valutatermin med målnivå (TARF) 1YÖppnas i nytt fönster

Om PRIIP-produkter

Syftet med PRIIP-förordningen är att stärka skyddet för icke-professionella investerare.

 • Innan investeraren tecknar avtal ska denna få ett informationsunderlag i form av ett faktablad. Faktabladet ger basfakta om en produkt. Det är inte säljmaterial.  Faktabladet innehåller information om hur produkten fungerar, en riskindikator, potentiella vinst och förlustscenarior samt vad produkten kostar. 
 • Informationen i faktabladet följer en gemensam standard som dels ska säkra informationens kvalitet, dels göra det enklare att jämföra olika produkter med varandra (och då särskilt risk, potentiell avkastning och avgifter). Möjligheten att jämföra olika produkter med varandra gör det enklare att välja och ger dig ökat skydd.
 • Faktabladen ska vara skrivna på ett enkelt och lättförståeligt språk.

Vad omfattar PRIIP-förordningen? 

PRIIP-förordningen har många likheter och beröringspunkter med MiFID II, men den stora skillnaden är att PRIIP-förordningen bara handlar om icke-professionella investerare. Dessutom handlar den enbart om så kallade PRIIP-produkter. 

En PRIIP-produkt definieras som en investering där det belopp som ska återbetalas till den icke-professionella investeraren kan fluktuera på grund av exponering mot referensvärden eller utvecklingen av en eller flera tillgångar som inte köps direkt av den icke-professionella investeraren. Följande investeringar omfattas:

 • Strukturerade produkter, warranter och certifikat
 • Derivat
 • Värdepappersfonder (förordningen börjar gälla först den 31 december 2019)
 • Alternativa fonder eller specialfonder som säljs till icke-professionella investerare
 • Försäkringsbaserade investeringsprodukter 

Enligt förordningen är alla som utvecklar PRIIP-produkter skyldiga att ta fram ett faktablad för varje produkt. Faktabladet ska finnas tillgängligt på företagets hemsida och tillhandahållas innan försäljning till icke-professionella investerare. En distributör eller förmedlare som säljer eller erbjuder rådgivning om PRIIP-produkter till en icke-professionell kund, eller som tar emot köporder som gäller en PRIIP-produkt från en icke-professionell kund måste tillhandahålla ett faktablad.