Fördelar med Transport- och fartygsförsäkring

Vi erbjuder transport- och fartygsförsäkring i samarbete med If Skadeförsäkring AB, som är försäkringsgivare.

Du får ett ett ekonomiskt skydd om gods skadas eller förloras under transport. Vår erfarna skadeavdelning erbjuder snabb skadereglering och praktiska råd när skada har inträffat. Oavsett var i världen godset befinner sig kan vårt världsomspännande nät av agenter hjälpa till att besiktiga eller ta hand om skadat gods.

  • Återkoppling inom 24 timmar efter anmäld skada
  • Skydd för skada och förlust av gods
Mer om transportförsäkring
Mer om transportansvarsförsäkring
Mer om fartygsförsäkring
Försäkringsförmedling och tips
Pris och villkor

Mer om transportförsäkring


Stor transportförsäkring - enkel och omfattande paketlösning för det lilla företaget

Stor transportförsäkring innehåller ett allriskskydd under transport av ditt gods. Den ersätter upp till 3 miljoner kr per transport - oavsett om du kör godset själv eller anlitar en transportör. Om transporten sker med företagets fordon, eller fordon som anställd äger, gäller försäkringen också mot brand, stöld, skadegörelse och vattenskada under uppehåll*.

Försäkringen gäller även under uppehåll vid utställning på mässa eller liknade, samt vid lyft av ditt gods.

Om ovanstående paket inte passar ditt företag kan du själv bygga ihop din försäkring utefter ditt företags behov med alternativen nedan. 

Transportförsäkring - försäkring för gods under transport

Försäkringen ger ett allriskskydd för godset under transport och godset är försäkrat till sitt fulla värde.

Den som äger godset bör teckna en transportförsäkring eftersom transportören kan friskriva sig ansvaret eller bara betala ett mycket begränsat belopp som ersättning**. En avancerad och dyrbar maskin kan t.ex. ersättas med ett symboliskt kilopris.

Transportförsäkring med eget fordon

Försäkringen ger ett allriskskydd under transport av eget gods med egna fordon samt mot brand, stöld, inbrott och vatten under uppehåll, i annan lokal än eget försäkringsställe.

Godset kan vara verktyg i bilen, provkollektioner för visning hos kund eller annat gods som kunden transporterar eller förvarar i fordonet.
           

Lyftförsäkring

Försäkringen ger ett allriskskydd för godset om det tappas eller skadas i samband med lyft.    

Försäkringen gäller både om du ska lyfta gods med eget eller lånat lyftredskap eller då annan lyfter ditt gods.    

Utställningsförsäkring
När du deltar på mässor eller utställningar kan du köpa en utställningsförsäkring för utställningsmaterial och montrar. Försäkringen gäller under utställning samt vid transport till och från utställningslokalen.
 
*Dock inte uppehåll på företagets eget försäkringsställe.
**Den som äger godset eller enligt Incoterms 2010 står för risken.

Mer om transportansvarsförsäkring

I samband med transport hanteras och/eller transporteras gods av andra än de som äger godset. Det ansvar någon har under tiden som godset är i deras vård, det vill säga från mottagande till utlämnande, kan försäkras hos oss. 

Transportöransvar

Transportör är den som mot betalning tar ett uppdrag avseende godsbefordran med fordon på väg. Vilket ansvar och vilka förpliktelser transportören har, när transportören är fri från ansvar och vilka beloppsbegränsningar som gäller i olika situationer regleras i olika lagar, regler, föreskrifter och förordningar som till exempel Lagen om inrikes vägtransport (VTL).
  

Speditöransvar

Speditör är den som för annans räkning tar emot och sänder iväg gods, hanterar omlastningar, tull och fraktavtal. Vilket ansvar och vilka förpliktelser speditören har, när speditören är fri från ansvar och vilka beloppsbegränsningar som gäller i olika situationer regleras i olika lagar, regler, föreskrifter och förordningar som till exempel Nordiskt Speditörförbunds Allmänna bestämmelser (NSAB).
  

Skeppsmäklaransvar och Stuveriansvar

Skeppsmäklare är den som utför mäklar- eller klareringsuppdrag. Vår försäkring täcker det ansvar som skeppsmäklaren/klareraren eller dennes anställda kan ha.

Stuveriföretag åtar sig att lasta, lossa eller på annat sätt omhänderta gods. Vilket ansvar stuveriet har regleras i Sveriges Hamn- och Stuveriförbunds Terminalbestämmelser 1989. 

Mer om Fartygsförsäkring


Fartygsförsäkring (Kaskoförsäkring)

Kaskoförsäkringen omfattar skador på fartyget inklusive fartygsdelar, tillbehör och reservföremål. Under vissa förutsättningar kan även Maskinskada omfattas av försäkringen.

I samband med kollision under drift gäller försäkringen även skador som uppstår på tredje mans egendom. Dessutom täcker försäkringen bärgningskostnader och bidrag till gemensamt haveri.
             

Redarens ansvar (tilläggsomfattning)

Samtliga redare har ett skadeståndsansvar enligt Sjölagen. Vi erbjuder normalt en begränsad Ansvarsförsäkring som gäller för skador i samband med fartygets drift som inte omfattas av kollisionsansvaret i Kaskoförsäkringen samt skador orsakade av svallvågor, ankare och oljeutsläpp.

För fartyg i yrkesmässig trafik kan behov finnas för fler tilläggsomfattningar - dessa tecknas i så fall efter kontakt med If. 

Försäkringsförmedling och tips

Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508 har en begränsad försäkringsförmedling för denna produkt till befintliga företagskunder. If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr 516401-8102 är försäkringsgivare. Både Nordea och If Skadeförsäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

För försäkringsförmedlingen till befintliga företagskunder har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, administration och liknande kostnader. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 1 procent av premien. Om premien är 100 kronor per månad får Nordea 1 procent av 100 kronor i ersättning, vilket blir 1 kronor.

Till nya företagskunder tipsar Nordea om Ifs företagsförsäkringar men försäljningen sköts av If själva. Det sker via en partnersida där företagskunden ber om offert på  önskad försäkringstyp. If kontaktar kunden för pris och rådgivning. 

Pris och villkor

Pris och villkor för försäkringen beror bland annat på vilken bransch du arbetar inom samt vilka produkter, försäkringsbelopp och självrisker du väljer.

Prata med vår partner om transportförsäkring

Ekonomiskt skydd om gods skadas eller förloras under transport.

Läs mer hos vår partner Öppnas i nytt fönster