Företagsförsäkringar via vår partner If

Att ditt företag är rätt försäkrat är mycket viktigt om något oförutsett skulle hända.  Det kan dock vara svårt att veta vilken försäkring som passar just sitt eget företag och bransch, samt att förstå riskerna och veta vilket stöd företaget kan få. 

Som Nordeakund erbjuds du en fördelaktig företagslösning hos If Skadeförsäkring oavsett om du har ett nystartat eller redan ett etablerat företag. 

Ett urval av försäkringar If erbjuder

Ansvarsförsäkring
Egendomsförsäkring
Tjänsterese- och utlandsförsäkring
Transport- och fartygsförsäkring

Om ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen omfattar flera små byggstenar som tillsammans ger ditt företag det skydd som behövs. Försäkringen omfattar moment som till exempel verksamhet- och produktansvar, skada på hyrd lokal och tillfälligt lånad egendom.

Verksamhets- och produktansvar 

Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreds bland annat om företaget är skadeståndsskyldigt och försäkringen betalar ut ett eventuellt skadestånd. Vid en eventuell rättegång eller skiljemannaförfarande används försäkringen för skadeståndskravet samt betalar både rättegångskostnader och eventuellt skadestånd.

Professionsansvar 

Företag som bedriver rådgivande verksamhet (exempelvis konsulter av olika slag) behöver en kompletterande professionsansvarsförsäkring. Försäkringen tar hand om skadeståndskrav som är kopplat till den delen av verksamheten.

Rättsskydd 

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget hamnar i en tvist. Den betalar även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader betalas även de kostnaderna via försäkringen.

Rättsskydd arbetsmiljö- och miljöbrott 

Vid olyckor där anställda eller ”den yttre miljön” kommer till skada, kan det ibland bli fråga om att åklagare eller polis utreder om det begåtts ett brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön. Försäkringen används för att betala försvaret när en offentlig försvarare inte bekostas på annat sätt.

Databrott 

Databrottsförsäkringen hjälper ditt företag när ditt IT-system drabbas av ett dataintrång, som orsakar att du får kostnader för att återställa dina system eller data. Skulle din verksamhet stå still på grund av dataintrånget betalar försäkringen intäktsförlusten.

Förmögenhetsbrott 

Förmögenhetsbrottsförsäkringen gäller om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även om någon olovligen skulle ta sig in i ditt IT-system.

VD- och styrelseansvarsförsäkring   

Vd och styrelseledamöter har ett stort ansvar i ett företag och kan bli skadeståndsskyldiga. Det ingår inte i den vanliga ansvarsförsäkringen och därför det kan vara klokt att skaffa en ansvarsförsäkring för vd och styrelse.

Egendomsförsäkring

Många småföretagare tänker inte på att t.ex. en dator som är köpt till företaget inte skyddas av hemförsäkringen. Det är egendomsförsäkringen som omfattar all egendom du har i dina lokaler och som tillhör företaget. Det gäller t.ex. varor, inventarier och maskiner och kan även omfatta byggnader. Försäkringen täcker också om din verksamhet skulle drabbas av ett avbrott och går med förlust på grund av skadan.

Du får ersättning för skador orsakade av inbrott, brand, vattenläckor mm. Försäkringen kan också gälla saker som du har hyrt eller lånat.

Egendom 

Försäkringen omfattar lös egendom på kontoret. Det kan gälla datorer, ritningar, anställdas egendom, information och även byggnader som ägs av företaget. Försäkringen betalar skador till följd av bl.a. brand, vattenläckor, inbrott och skadegörelse.

Viktigt att tänka på - Se till att företaget uppfyller säkerhetsföreskrifterna för inbrott, annars kan ersättningen utebli. Lika viktigt är att dagligen säkerhetskopiera företagets datainformation och förvara den skild från originalet.

Avbrott i verksamheten 

Om ditt företag tvingas avbryta verksamheten, t ex på grund av brand, kan de uteblivna intäkterna bli väsentligt större än kostnaderna för själva brandskadan. Företagets möjlighet att fortsätta att bedriva verksamheten kan påverkas. Avbrottsförsäkringen betalar fasta kostnader och utebliven vinst. Avbrottsförsäkringen betalar fasta kostnader och utebliven vinst, till exempel hyra, fasta löner eller liknande. Om din verksamhet går ut på att hyra ut fastigheter ersätter försäkringen hyresförlusten som kan uppstå om en skada inträffar.

Fastigheten 

Fastighetsförsäkringen ger ett brett försäkringsskydd som bland annat betalar:

  • vatten-, inbrotts-, natur-, och brandskador
  • andra oförutsedda skador som kan drabba fastigheten
  • skada på fastighetsmaskiner som t.ex. värme- och ventilationssystem
  • röjningskostnader i samband med en större skada
  • skador på tomt- och markanläggning som hör till fastigheten. Det innebär att område och egendom kring byggnaden som skadas återställs via försäkringen
  • skadedjursangrepp på bostads-/kontorshus (via Anticimex)

Om tjänstereseförsäkring och försäkring vid utlandsarbete

Tjänstereseförsäkring är det försäkringsskydd som behövs vid tjänsteresa eftersom varken vanlig företagsförsäkring eller hemförsäkring räcker till. Tjänstereseförsäkringen ger ett nästan heltäckande skydd på resan och betalar bland annat vård, läkemedel, tandbehandling, hemtransport, ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall eller sjukdom.

Om företaget måste skicka en ersättare för att den ordinarie medarbetaren till exempel blivit sjuk, ersätter försäkringen den extra biljettkostnaden. Tjänstereseförsäkring ger också ersättning för skada på eller förlust eller försening av medförd egendom, den försäkrades eller företagets egendom. För den som åker på tjänsteresa i egen bil, gör försäkringens självriskskydd att du slipper betala självrisk om bilen skadas.

Försäkring vid utlandsarbete passar dig och de medarbetare som ska jobba utomlands i minst ett år och den ger ett näst intill heltäckande försäkringsskydd – även för medföljande familjemedlemmar. 

Försäkringen betalar bland annat kostnader för vård, läkemedel, tandbehandling samt ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Den omfattar även skydd för den anställdes saker, otursskydd (allrisk/drulle) för personlig egendom i bostaden på stationeringsorten och lämnar dessutom ersättning för varje dag den anställde är inlagd på sjukhus.

Utlandsförsäkringen gäller inte för skador som uppkommer i samband med elitidrott eller farliga aktiviteter. Den gäller inte heller fullt ut i länder som UD avråder att resa till, men försäkringen kan utökas för att gälla även i dessa länder.

Försäkringen anpassas individuellt beroende på var och hur länge den försäkrade ska jobba utomlands. 

Läs mer om ersättning och självrisker här.

Transport- och fartygsförsäkring

En transportförsäkring är en försäkring för gods under transport och som ger ekonomisk skydd om godset skulle skadas eller förloras under transporten. Den som äger godset bör teckna en transportförsäkring eftersom transportören kan friskriva sig ansvaret eller bara betala ett mycket begränsat belopp som ersättning**. Till exempel kan en avancerad och dyrbar maskin som skadats under transport riskera att endast ersättas med ett symboliskt kilopris.

Andra försäkringar som också kan vara aktuella:

  • En lyftförsäkring ger ett allriskskydd för gods om det tappas eller skadas i samband med lyft. Försäkringen gäller både om du ska lyfta gods med eget eller lånat lyftredskap eller då annan lyfter ditt gods.    
  • När du deltar på mässor eller utställningar kan du teckna en utställningsförsäkring för utställningsmaterial och montrar. Försäkringen gäller under utställning samt vid transport till och från utställningslokalen.

Det ansvar någon har under tiden som godset är i deras vård, det vill säga från mottagande till utlämnande kan också försäkras via vår partner If. 

TRANSPORTÖRANSVAR - Transportör är den som mot betalning tar ett uppdrag avseende godsbefordran med fordon på väg. Vilket ansvar och vilka förpliktelser transportören har, när transportören är fri från ansvar och vilka beloppsbegränsningar som gäller i olika situationer regleras i olika lagar, regler, föreskrifter och förordningar som till exempel Lagen om inrikes vägtransport (VTL).

SPEDITÖRANSVAR - Speditör är den som för annans räkning tar emot och sänder iväg gods, hanterar omlastningar, tull och fraktavtal. Vilket ansvar och vilka förpliktelser speditören har, när speditören är fri från ansvar och vilka beloppsbegränsningar som gäller i olika situationer regleras i olika lagar, regler, föreskrifter och förordningar som till exempel Nordiskt Speditörförbunds Allmänna bestämmelser (NSAB).

SKEPPSMÄKLARANSVAR OCH STUVERIANSVAR - Skeppsmäklare är den som utför mäklar- eller klareringsuppdrag. Ifs försäkring täcker det ansvar som skeppsmäklaren/klareraren eller dennes anställda kan ha. Stuveriföretag åtar sig att lasta, lossa eller på annat sätt omhänderta gods. Vilket ansvar stuveriet har regleras i Sveriges Hamn- och Stuveriförbunds Terminalbestämmelser 1989. 

Fartygsförsäkring eller kaskoförsäkring omfattar skador på fartyget inklusive fartygsdelar, tillbehör och reservföremål. Under vissa förutsättningar kan även maskinskada omfattas av försäkringen. I samband med kollision under drift gäller försäkringen även skador som uppstår på tredje mans egendom. Dessutom täcker försäkringen bärgningskostnader och bidrag till gemensamt haveri.

REDARENS ANSVAR - Samtliga redare har ett skadeståndsansvar enligt Sjölagen. If erbjuder normalt en begränsad ansvarsförsäkring som gäller för skador i samband med fartygets drift som inte omfattas av kollisionsansvaret i kaskoförsäkringen samt skador orsakade av svallvågor, ankare och oljeutsläpp.

**Den som äger godset eller enligt Incoterms 2010 står för risken.

Teckna försäkringar för ditt företag

Prata med vår partner If för att skräddarsy dina företagsförsäkringar så de passar just din bransch och ditt företags behov.

Läs mer och kontakta If för en försäkringsgenomgång Öppnas i nytt fönster

Svar på vanliga frågor om företagsförsäkringar

Priser och villkor för företagsförsäkringar

Priser och villkor för försäkringarna beror bland annat på vilken bransch du arbetar inom, vilka produkter, försäkringsbelopp och självrisker du väljer. 

I en rådgivning går If:s rådgivare igenom ditt försäkringsbehov så att du kan vara säker på att du och ditt företag får rätt skydd.

Kontakt vid skada för Ifs företagsförsäkringar

Om du råkar ut för en skada anmäler du den direkt till If via den här länken eller ringer på telefon 0771-815 815.

Försäkringsförmedling och tips

Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508 har en begränsad försäkringsdistribution för dessa produkter till befintliga företagskunder där If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr 516401-8102 är försäkringsgivare. Både Nordea och If Skadeförsäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

För försäkringsdistributionen till befintliga företagskunder har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, administration och liknande kostnader. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 1 procent av premien. Om premien är 100 kronor per månad får Nordea 1 procent av 100 kronor i ersättning, vilket blir 1 krona.

Till nya företagskunder tipsar Nordea om Ifs företagsförsäkringar men försäljning och rådgivning sköts av If själva. Det sker via partnersidanÖppnas i nytt fönster där företagskunden ber om offert på  önskad försäkringstyp. If kontaktar därefter kunden för pris och rådgivning. 

Header

Introduction

Enter your body paragraph..