Fördelar med ansvarsförsäkring

Vi erbjuder ansvarsförsäkring i samarbete med If Skadeförsäkring AB, som är försäkringsgivare.

Ansvarsförsäkring ingår i alla företagsförsäkringar och gäller för skador som företaget, anställda eller företagets produkter orsakar. Vi tar hand om skadeståndskrav och ger dig ansvarsskydd - utreder, förhandlar, för företagets talan vid rättegång och ersätter eventuella skadestånd.

Försäkringslösningen skräddarsys utifrån företagets behov och anpassas till just er bransch.

Mer fakta
Ersättning och självrisk
Kontakt vid skada
Försäkringsförmedling och tips
Pris och villkor

Mer fakta

Ansvarsförsäkringen omfattar flera små byggstenar som tillsammans ger ditt företag det skydd som behövs. Försäkringen omfattar flera moment som t.ex. verksamhet- och produktansvar, skada på hyrd lokal och tillfälligt lånad egendom.

Verksamhets- och produktansvar 

Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreder vi bl.a. om företaget är skadeståndsskyldigt samt betalar ut ett eventuellt skadestånd. Vid en eventuell rättegång eller skiljemannaförfarande för vi din talan gällande skadeståndskravet samt betalar både rättegångskostnader och eventuellt skadestånd.

Professionsansvar 

Företag som bedriver rådgivande verksamhet (t.ex. konsulter av olika slag) behöver en kompletterande professionsansvarsförsäkring. Försäkringen tar hand om skadeståndskrav som hänförs till denna del av verksamheten.

Rättsskydd 

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget hamnar i en tvist. Den betalar även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader betalas även de kostnaderna via försäkringen.

Rättsskydd arbetsmiljö- och miljöbrott 

Vid olyckor där anställda eller ”den yttre miljön” kommer till skada, kan det ibland bli fråga om att åklagare eller polis utreder om det begåtts ett brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön. Försäkringen används för att betala försvaret när en offentlig försvarare inte bekostas på annat sätt.

Databrott 

Databrottsförsäkringen hjälper ditt företag när ditt IT-system drabbas av ett dataintrång, som orsakar att du får kostnader för att återställa dina system eller data. Skulle din verksamhet stå still p.g.a. dataintrånget betalar försäkringen intäktsförlusten.

Förmögenhetsbrott 

Förmögenhetsbrottsförsäkringen gäller om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även om någon olovligen skulle ta sig in i ditt IT-system.

VD- och styrelseansvarsförsäkring   

VD och styrelseledamöter har ett stort ansvar i ett företag och kan bli skadeståndsskyldiga. Det ingår inte i den vanliga ansvarsförsäkringen, varför det kan vara klokt att skaffa en ansvarsförsäkring för VD och styrelse.

Ersättning och självrisk

Försäkringsbeloppet är det som kan utbetalas som mest och självrisken är den kostnad som du själv behöver stå för i samband med en skada. I tabellen nedan visas de vanligaste försäkringsbeloppen och självriskerna. Försäkringslösningarna är flexibla och du som företagare kan genom ansökan ändra försäkringsbeloppen och självriskerna om det behövs.

MomentFörsäkringsbeloppSjälvrisk
Allmän ansvarsförsäkring10 000 000 kr/skada och 20 000 000 kr/försäkringsår9 000 kr
Tillfälligt lånad eller nyttjad egendom2 500 000 kr/skada och 5 000 000 kr/försäkringsår9 000 kr
Nyckelförlust2 500 000 kr/skada och 5 000 000 kr/försäkringsår9 000 kr
Utökat skydd för omhändertagen egendom2 500 000 kr/skada och 5 000 000 kr/försäkringsår9 000 kr
Rättsskyddsförsäkring - tvistemål250 000 kr/tvistemål och 2 500 000 kr/försäkringsår9 000 kr + 20 %*
Rättsskyddsförsäkring - skattemål250 000 kr/skattemål9 000 kr + 20 %*
Rättsskyddsförsäkring - arbetsmiljöbrott, miljöbrott500 000 kr/försäkringsår20 %/9 000 kr**
Professionsansvar1 000 000 kr/försäkringsår***20 000 kr
Förmögenhetsbrottsförsäkring1 000 000 kr/försäkringsår20 000 kr
Databrott1 000 000 kr/försäkringsår9 000 kr
* Självrisken är 9 000 kr + 20 % av uppkomna och ersättningsbara kostnader överskjutande 9 000 kr.
** 20 % av kostnaderna, dock lägst 9 000 kr.
*** Beloppen för Professionsansvar varierar beroende på vilken bransch du arbetar inom.

Kontakt vid skada

Om du råkar ut för en skada anmäler du den till If via webben här, eller så ringer du på telefon 0771-815 815.

Försäkringsförmedling och tips

Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508 har en begränsad försäkringsförmedling för denna produkt till befintliga företagskunder. If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr 516401-8102 är försäkringsgivare. Både Nordea och If Skadeförsäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

För försäkringsförmedlingen till befintliga företagskunder har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, administration och liknande kostnader. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 1 procent av premien. Om premien är 100 kronor per månad får Nordea 1 procent av 100 kronor i ersättning, vilket blir 1 kronor.

Till nya företagskunder tipsar Nordea om Ifs företagsförsäkringar men försäljningen sköts av If själva. Det sker via en partnersida där företagskunden ber om offert på  önskad försäkringstyp. If kontaktar kunden för pris och rådgivning. 

Pris och villkor

Pris och villkor för försäkringen beror bland annat på vilken bransch du arbetar inom samt vilka försäkringar, försäkringsbelopp och självrisker du väljer.  

Prata med vår partner om ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen omfattar flera små byggstenar som tillsammans ger ditt företag det skydd som behövs.

Läs mer hos vår partner Öppnas i nytt fönster