Vad är en samfällighet?

En samfällighet kan vara ett mark- och vattenområde, utrymme eller fiskeområde som tillhör flera fastigheter. Den vanligaste typen av samfällighet är så kallade vägsamfälligheter, där fastigheterna tillsammans äger och har hand om en väg i samfälligheten. 

Att ett hus ingår i en samfällighet är vanligt i radhusområden eller i områden med fritidshus. Då delar de boende på ytor och anläggningar så som lekplatser, parkeringsplatser och vägar, där syftet är att gemensamt underhålla och ta hand om dessa. 

Medlemskap i samfällighetsföreningen

Du blir automatiskt medlem i en samfällighetsförening när du köper ett hus som ingår i en samfällighet. Det är din fastighet som är en del av samfälligheten, inte du personligen. Det går därför inte att lämna samfälligheten eller föreningen, såvida du inte säljer huset och flyttar. 

Som medlem i en samfällighetsförening har du möjlighet att påverka din närmiljö. Om du deltar på föreningsstämmor kan du också påverka de ekonomiska besluten. 

Vad kostar det att vara medlem i en samfällighetsförening? 

Som medlem i en samfällighetsförening betalar du en samfällighetsavgift, ibland kallad uttaxering. Hur stor avgiften är och när den ska betalas varierar från en samfällighet till en annan. 

Om du vill köpa ett hus som ingår i en samfällighet, ta reda på hur stor avgiften är och när den ska betalas. Detta kan vara användbart när du ska göra upp en hushållsbudget. Avgiften går till kostnader för det som föreningen ansvarar för och kan variera från en samfällighet till en annan. 

Vad används medlemsavgiften till?

Det är varierar mellan samfälligheter, men generellt används avgiften till  områdets gemensamma ytor och anläggningar. Dessa kan bland annat vara områdets 

  • värme- och vattenavgift
  • parkeringsplatser
  • vägar och grönytor
  • lekplatser
  • badplatser och bryggor
  • snöskottning
  • sandsopning
  • bredband och tv
  • trapphus och hissar.

Vanliga frågor om samfälligheter