Disclaimer

Disclaimer

All marknadsinformation på den här Internetsidan härrör från Nordea Markets*.

Priserna är endast avsedda för informationsändamål. De är inte representativa för den nivå på vilken vi idag skulle ingå, ge i uppdrag, avsluta eller avbryta en transaktion, och är inte ett erbjudande eller en rekommendation att ingå, ge i uppdrag, avsluta eller avbryta en transaktion.

Priserna baseras på våra prissättningsmodeller och -metoder, som inte nödvändigtvis överensstämmer med andra generellt använda prissättningsmetoder. Nordea friskriver sig från ansvar för eventuell förlust eller skada (vare sig direkt eller indirekt) som åsamkas person eller juridisk person som använder eller förlitar sig på priserna, inklusive men ej uteslutande ansvarsskyldighet till följd av eventuella fel eller förbiseenden. Nordea åtar sig inte heller något ansvar för förlust eller skada (vare sig direkt eller indirekt) som uppstått till följd av transaktioner som ingåtts på basis av informationen på denna Internetsida. Detsamma gäller för information som skickats via marknadsövervakningssystemet.

Nordea ansvarar inte för förlust eller skada (vare sig direkt eller indirekt) som beror på missbruk, störning, avbrott, försening eller liknande i överföringen av data via de av Nordea använda kommunikationssystemen, datavirus, stöld, ödeläggelse eller annan oauktoriserad tillgång till eller användning av Nordeas datorer eller de av Nordea använda kommunikationssystemen eller annan liknande omständighet.

Nordea kan från tid till annan ändra ovanstående regler. Ändringarna offentliggörs på Internetsidan 1 månad innan de träder i kraft. Om ni har frågor var vänlig kontakta er vanliga kontaktperson i Nordea.

* Nordea Markets är benämningen på markets avdelningarna inom Nordea Bank Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank Norge ASA och Nordea Bank AB (publ), vilka utgör Nordeakoncernen (Nordea).