Som egen företagare är det viktigt att veta vilka avtal som behövs för att trygga dig och ditt företag. Äger du företaget tillsammans med en eller flera kompanjoner finns det flera skäl att se över detta. Dessutom kan företagets ägarförhållanden påverkas av händelser i ägarnas privatliv.

 – Jag ser ofta att företagare är så fokuserade på sitt bolag att de lätt bortser från familjejuridiken. Att inte tänka efter före kan få förödande konsekvenser. Mitt råd är därför att i god tid ta hjälp av en jurist.  Framför allt av familjerättsliga skäl men också för att ditt företag, som kan vara ditt livsverk, inte ska påverkas negativt i framtiden, säger Caroline Törnquist.  

 

Är du gift och egen företagare finns det flera skäl till att sätta sig in i  vad lagen säger, så du har möjlighet att agera så att det blir som du vill. En åtgärd kan vara att skriva äktenskapsförord och här förklarar Caroline Törnquist hur ett sådant kan påverka.  

 

Bolagets aktier ingår i bodelningen


Som gift äger varje make som huvudregel sin egendom och ansvarar för sina egna skulder. Vid en skilsmässa, eller ett dödsfall, görs det en bodelning där vardera make har rätt till hälften av den totala nettoförmögenheten i äktenskapet, den så kallade giftorättsandelen. Som giftorättsgods ingår värdet av aktierna i det egna bolaget, om detta inte reglerats detta tidigare.  

– Dessvärre upplever jag att många företagare inte är medvetna om att värdet av aktierna i det egna bolaget faktiskt ingår i giftorättsgodset, säger Caroline Törnquist.

 
I ett äktenskapsförord kan man avtala att all egendom eller en viss del - till exempel bolagsaktierna - ska utgöra enskild egendom. De kommer därmed inte att ingå i en bodelning eftersom de inte räknas som giftorättsgods, utan den make som är egen företagare får behålla dem.  

 

Aktieägaravtal räcker oftast inte som skydd 


Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett bolag och reglerar framförallt hur företaget ägs och hur det ska styras. Ett vanligt villkor i ett sådant avtal är att aktierna i bolaget ska utgöra respektive delägares enskilda egendom. Här är det viktigt att veta att aktieägaravtalet i de allra flesta fall måste kompletteras med ett äktenskapsförord, för att villkoret om enskild egendom ska uppfyllas. Har man inte gjort det har en delägares make/maka rätt till hälften av aktiernas nettovärde vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall.

 

Företagets utdelning kan bli enskild egendom


Som ägare har du rätt till nuvarande och framtida vinster och utdelningar i ditt företag. Den vanligaste formen av utdelning är att bolaget delar ut hela eller delar av tidigare vinster. Ett bolag kan även ge en extrautdelning till aktieägarna. Huvudregeln är att avkastning och utdelning från aktier inte utgör enskild egendom. Vill man ändra detta måste det regleras i ett äktenskapsförord. Det är extra viktigt att tänka på, då många företagare väljer att ta ut en lägre lön för att i stället ta ut en större utdelning. Lönen i sig är inte enskild egendom, men har man angett att utdelningar ska vara enskild egendom i äktenskapet så ingår alltså inte utdelningarna i en bodelning.

 

Om du startar ett nytt bolag 


Bildar du nya bolag är det viktigt att veta med ”vilka pengar” dessa bolag bildas. Är det med enskild egendom, som du äger med stöd av till exempel äktenskapsförord? Eller bildas det med egendom som utgör giftorättsgods? Detta är viktigt att ha klart för sig. I förekommande fall bör man uppdatera eller skriva nytt äktenskapsförord.

– När man upprättar ett äktenskapsförord rekommenderar jag att man går igenom båda makarnas ekonomiska situation så äktenskapsförordet inte blir till nackdel eller fördel åt endera makes håll. Kanske ska den i äktenskapet som inte äger företaget ha annan egendom som sin enskilda, säger Caroline Törnquist.

 

Det är också viktigt att tänka på att ett äktenskapsförord är en färskvara som bör ses över med jämna mellanrum. Såväl familj som företag och ekonomi kan ju förändras. Vill man  uppdatera eller ta bort äktenskapsförordet måste man aktivt skriva och registrera ett nytt. Det förutsätter att båda makarna är överens – ett äktenskapsförord kan inte göras ensidigt.

 

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara registrerat hos Skatteverket, det är en offentlig handling. Är du osäker på om ni redan har äktenskapsförord går det att beställa en kopia från äktenskapsregistret via Skatteverket. 

caroline-tornquist

I Nordea Private Banking har du tillgång till jurister med spetskompetens som hjälper dig att få insyn i juridiska frågor.

Några exempel där du som företagare kan få hjälp:

  • Ägarskiftesplanering för ditt företag
  • Testamenten och gåvobrev
  • Gåvor till barn och barnbarn
  • Äktenskapsförord och samboavtal
  • Information om skatteregler

Vill du veta mer hur Private Banking kan hjälpa dig som företagare?

Välkommen att kontakta oss!