Vår rådgivningsmodell

Du som investerare är unik. Alla våra kunder befinner sig i olika finansiella situationer. Därför baserar vi vår rådgivning på en analys av ditt intresse, ekonomiska situation, kunskap om och erfarenhet av placeringar och risknivå. Tillsammans ligger detta till grund för en finansiell plan.

Behovsanalys Investeringsstrategi Portföljanalys Förmögenhetsöversikt Behovsanalys

Behovsanalys

Behovsanalysen är grundstenen i vår rådgivning och en förutsättning för att vi ska kunna ge dig goda råd kring din förmögenhet.

Det första steget är att klargöra din familjesituation, din finansiella ställning samt dina mål med investeringen, liksom din syn på förväntad avkastning och risk. 

Vi tar fram en finansiell plan som innehåller en förmögenhetsöversikt, förslag till investeringsstrategi som efter diskussion leder till en handlingsplan.

Handlingsplanen följs av aktiviteter som rapporteras löpande i portföljrapporten som finns tillgänglig i Internetbanken.

Årligen genomförs ett strategimöte som också innehåller en uppföljning och utvärdering samt eventuell revidering.

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi

En framgångsrik förmögenhetsförvaltning utgår från att kombinera olika typer av tillgångsslag för att uppnå en så hög riskjusterad avkastning som möjligt. Det handlar om att ta risk för att få avkastning, men inte att ta onödig risk. Detta kallas för strategisk allokering och är grunden för rådgivningen inom Private Banking.

En strategiskt allokerad portfölj utgår från din syn på risk och avkastning för att bestämma den långsiktiga fördelningen, eller diversifieringen, mellan tillgångsslagen i portföljen. Portföljen ska också diversifieras inom tillgångsslagen, aktier är betydligt mer än bara svenska innehav. Även räntor går att diversifiera mellan statsobligationer, krediter och utländska räntor.

I slutänden ska tillgångsrekommendationerna omsättas till finansiella instrument och produkter, men den största delen av avkastningen bestäms av den tillgångsfördelning som du väljer. Vi kallar våra strategiska portföljer för Placeringsinriktningar.

Global marknadssyn

Den taktiska allokeringen utgår från våra långsiktiga rekommendationer och gör kortsiktiga avvikelser baserat på vår aktuella marknadssyn. Syftet är att ytterligare öka avkastningen i portföljen.  

Den globala marknadssynen utarbetas nordiskt med hjälp av Nordeas samlade kompetens inom makroekonomi, räntor, valuta och tillgångsallokering och anpassas därefter till varje land.

Våra rekommendationer sker inom tydligt definierade riskintervall för att säkra att totalrisken i portföljen fortfarande stämmer överens med din placeringsinriktning.

Varje månad gör vi en sammanställning av vår taktiska syn på allokeringen mellan och inom olika tillgångsslag, såsom svenska och internationella aktier, statsobligationer och företagsobligationer. Marknadssynen finns tillgänglig i Internetbanken.

Portföljanalys

Om portföljanalys

Vet du om din portfölj är rätt fördelad och anpassad till dina målsättningar? Som kund inom Private Wealth Management erbjuds du en individuell portföljanalys, som ger en tydlig översikt över investeringarna och ligger till grund för en långsiktig skräddarsydd portföljrekommendation.

För att på bästa sätt kartlägga och tillgodose dina önskemål om portföljens utveckling erbjuder vi tjänsten Portföljanalys, vilket innebär:

  • Sammanställning av innehaven i din befintliga portfölj, såväl hos Nordea som hos andra placeringsinstitut.
  • Långsiktiga strategiska portföljförslag, framtagna för din finansiella situation.
  • Justering av din portfölj utifrån marknadernas utveckling.

Teorin bakom vår portföljanalys

1952 tog amerikanen Harry M. Markowitz fram en teori för hur man genom att sprida sina placeringar får ut maximal avkastning i förhållande till en given risknivå. Teorin blev så pass framgångsrik att den 1990 belönades med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. 

Det är denna teori som ligger till grund för det som vi på Nordea idag kallar för Portföljanalys. Vår portföljanalys resulterar i att våra kunder får skräddarsydda investeringsportföljer där avkastningen i förhållande till risken maximeras.

Skräddasydda rekommendationer

Vi gör en analys. Den ligger till grund för rekommendationer om hur du kan strukturera din portfölj och därigenom uppnå bästa möjliga avkastning, utifrån de restriktioner du har och den risk du är villig att ta.

Vår beräkningsmodell bygger på vedertagen ekonomisk teori och hela processen är öppen och tydlig. För att säkerställa att din målsättning och placeringsinriktning integreras i förslagen för vi löpande diskussioner med dig.

Metoden har framgångsrikt använts för att hantera såväl privatkunders förmögenhet som portföljer för Nordeas större institutionella kunder.

Justera portföljen över tid

Med ständigt föränderliga marknader är det viktigt att vi har en grundläggande och samtidigt dynamisk strategi för din portfölj.

Fundamentala förändringar på de finansiella marknaderna påverkar de långsiktiga förutsättningarna för din portfölj och därmed dess fördelning och utveckling. Vi rekommenderar därför en årlig översyn av portföljen, så att tillgångsfördelningen förblir optimal över tid.

Förmögenhetsöversikt

Förmögenhetsöversikt

Som kund i Private Banking får du full kontroll på din förmögenhet. Nedan beskriver vi några exempel som du får ta del av.

  • Tillsammans med din rådgivare utarbetar ni en finansiell plan. 
  • I Internetbanken hittar du information om din förmögenhet, din portföljs fördelning mellan olika tillgångsslag och de innehav vi ger rådgivning om. 
  • Du får en jämförbar utvärdering, där du tydligt ser hur dina pengar har investerats.
  • Du ser tydligt vilken aktivitetsnivå och strategi du har på ditt sparande.
  • Du får kontinuerliga affärsförslag från din rådgivare.