Investeringsstrategi maj

De finansiella marknaderna har varit något lugnare efter rallyt under sommaren. Kanske är det på sin plats efter den minst sagt svängiga resa året hittills bjudit på. Globala aktier och även statsobligationer har i stort sett rört sig sidledes under månaden, men för helåret har de avkastat 5,4 respektive 6,9 procent. De flesta kreditslag ligger över 10 procent. Så trots perioder av stor dramatik har investeringsåret hittills varit riktigt bra. 

Den ständigt närvarande frågan är naturligtvis om det kan fortsätta. En uppgångsfas sker nästan alltid under mer eller mindre oro, den så kallade ”wall of worry”. Och tiden sedan 2011, då den senaste större korrektionen skedde, har präglats av ett flertal perioder med rejäl oro på marknaden, varav Brexit bara var den senaste. Fler episoder med oro kommer givetvis att dyka upp, vår syn är dock att förutsättningarna för att uppgången kan hålla i sig har förbättrats. Den ekonomiska bilden har stabiliserats under sommaren, och även om vi inte ser en acceleration i den globala ekonomin framöver har recessionsriskerna minskat. Det nya normala ser att vara en tillväxttakt på runt 3 procent, vilket är tillräckligt för att ge stöd åt riskfyllda tillgångar. Både väst och tillväxtmarknaderna visar upp bättre makrosiffror.

Övervikt aktier

Vi lyfter därför upp aktier till övervikt. Förutom en bättre makrobild ser det ut som om den vinstrecession som pågått i nästan två år kan lida mot sitt slut. I en värld med något utsträckta p/e-tal kommer vinsterna att få dra det tyngsta lasset om kurserna ska fortsätta att stiga. Andra kvartalets rapportering var fortfarande negativ (vinsttillväxt i årstakt) men ändå bättre än förväntat. Motvinden som vinsterna har haft i form av en starkare dollar och en energisektor i fritt fall mojnar och håller förväntningarna på tredje och fjärde kvartalet kan vinsttillväxten återigen bli positiv för helåret 2016. Den relativa värderingen av aktier har dessutom förbättrats i och med att de långa räntorna fallit än mer under året. Om aktier är något högt värderade är de flesta ränteslag, framförallt lågriskräntor, rakt av dyra. Vi finansierar därför övervikten i aktier via en undervikt i just långa räntor, där potentialen är mager.

Det finns dock fickor av värde även inom räntor, och ett sådant är tillväxtmarknadsobligationer, som vi lyfter upp till övervikt. Bättre makroutsikter och mindre press på valutorna gör att förhållandet risk/avkastning är attraktivt för dessa obligationer. Finansieringen sker via att vi tar ned investment grade (USA) till neutral efter en mycket stark resa under året. Inom aktier lyfter vi också upp tillväxtmarknader till övervikt, och specifikt asiatiska aktier. En kombination av attraktiv värdering och hyggliga vinstutsikter talar för regionen när tillväxten tar fart igen. Vi tar ned Europa till undervikt för att finansiera. Effekterna av Brexit har varit mindre än förväntat, men andra politiska risker kvarstår och vinsterna verkar inte vilja lyfta, något marknaden väntat (alltför) länge på. Banksektorn är dessutom under press på grund av de negativa räntorna inom regionen.

Investment Strategy and Advice
31 augusti 2016

Ansvarsfriskrivning
Nordeas marknadssyn, riktad till privatkunder och rådgivare inom Nordea, utarbetas av enheten Investment Strategy & Advice. Investment Strategy & Advice utgår från förhållanden kända för Investment Strategy & Advice intill den dag Månadens marknadssyn utfärdats. Nordea tar ej ansvar för det ekonomiska utfallet av den information eller de rekommendationer som lämnas i Månadens marknadssyn. Placeringar i värdepapper innebär alltid ett risktagande.