Information om den statliga insättningsgarantin

Information om konton i Sverige som omfattas av statlig insättningsgaranti

Insättningsgarantin gäller samtliga Nordeas konton i Sverige utom IPS Banksparkonto.

Skydd för insättningar
Skyddets omfattning:Kontot omfattas av den statliga Insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. En lista på Nordeas godkända konton finns på Riksgäldens hemsida,
Skyddets begränsning:Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning med högst 950 000 kronor.   Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för medel som hänför sig till visa särskilt angivna händelse, t ex försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv, försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor.
Utbetalning av ersättning:Riksgälden ska göra insättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju (7) arbetsdagar från den dag banken försattes I konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Kontaktuppgifter till Riksgälden:

Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm  
Telefonnummer +46 (0) 8 613 4500  
e-post: riksgalden@riksgalden.se   www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantinÖppnas i nytt fönster

Följande insättare omfattas inte av garantin:Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från Insättningsgarantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Grundläggande information om skydd för insättningar (pdf, 270 KB)Öppnas i nytt fönster 

Information om konton i Sverige som inte omfattas av statlig insättningsgaranti 

Behållningen på IPS Banksparkonto omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Läs mer om insättningsgarantinÖppnas i nytt fönster

Förändringar i insättningsgarantin och investerarskyddet till följd av förenklingen av vår legala struktur

Nordea förenklar sin legala struktur

Den 2 januari 2017 förenklade vi Nordeas legala struktur genom att göra om dotterbankerna i Danmark, Finland och Norge till filialer till moderbolaget Nordea Bank AB (publ).  Övergången från dotterbanker till filialer gjordes i form av tre separata fusioner.

En förenklad legal struktur minskar komplexiteten och gör det möjligt för oss att fokusera på att leverera bästa möjliga kundupplevelser.

Insättningsgarantisystemet

Den svenska insättningsgarantin omfattar alla inlåningskunder i Nordea Bank AB (publ), inklusive de med kontoinnehav i bankens utländska fililaler. Nordea har också gått med i insättningsgarantisystemen i Danmark och Norge som ett komplement till den svenska insättningsgarantin.

Om en svensk bank går i konkurs, eller om den svenska Finansinspektionen så beslutar, erbjuder insättningsgarantin inledningsvis en ersättning på upp till 950 000 svenska kronor per insättare i Sverige. 

Om du har pengar på ett konto hos en utländsk filial som tillhör en svensk bank inom EU är ersättningstaket från det svenska insättningsgarantisystemet detsamma som taket i det land där filialen är baserad, till exempel 100 000 euro i Danmark och 100 000 euro i Finland. Ersättningstaket är detsamma för filialer till svenska banker i Norge: 100 000 euro. Eftersom Nordea har gått med i det danska och norska insättningsgarantisystemen kompletteras den svenska garantin enligt de särskilda lokala garantireglerna för insättningar i Nordeas filialer i Danmark och Norge.

Ersättningstaket i den svenska insättningsgarantin gäller för alla insättningar i Nordea Bank AB (publ), inklusive dess utländska filialer, eftersom alla insättningar i en och samma bank ska räknas samman enligt direktivet om insättningsgarantisystem. Insättarna  ersätts per kund per bank. Det innebär alltså att fusionen kan ha medfört lägre ersättning för enskilda insättare  i Nordea Bank AB (publ) om dessa före fusionen även hade pengar på konton i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp eller Nordea Bank Norge ASA.

Som insättare i Nordea Bank AB (publ) har du därför rätt att ta ut, eller överföra till annan bank, eventuella insättningar och upplupen ränta i Nordea Bank AB (publ), inklusive dess filialer, till den del som överstiger det maximala ersättningsberättigade beloppet till följd av fusionen. Inga avgifter eller andra sanktioner kommer att tas ut för sådana uttag, förutsatt att de genomförs inom tre månader från det att du informerades om fusionen.

Vi har skickat ut särskild information till alla våra insättare  i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Norge ASA om de legala förändringarna under 2016. Landsspecifik information till Nordeakunder finns på www.nordea.fi, www.nordea.no och www.nordea.dk.

Läs mer om insättningsgarantinÖppnas i nytt fönster

Investerarskyddet 

Investerarskyddet för Nordeas kunder fastställs i enlighet med svenska regler för ersättning till investerare. Nordea deltar också i systemet för investerarskydd i Danmark som ett komplement till det svenska skyddet. Investerarna ersätts per kund per bank. Läs mer om investerarskyddet i Sverige på www.riksgalden.se