Skogskonto

Skogskontot ger dig möjlighet att fördela skogsinkomsterna mellan olika år under 11 år och därmed utjämna beskattningen.

Om Skogskonto Mer fakta Specialistgruppen Priser och villkor Om Skogskonto

Om Skogskonto

Skogskontot är ett konto för resultatreglering och långsiktigt sparande. Skogskontot kan endast öppnas av fysiska personer eller dödsbon.

Dina fördelar:

 • Du får uppskov med beskattningen upp till 11 år på den del av dina skogsinkomster som du placerar på Skogskonto. Beskattning sker istället i den takt du tar ut pengarna.
 • Du kan själv bestämma tidpunkt när du vill investera eller göra egna privata uttag och bestämma om eventuell beskattning ska göras i kapital eller näringsverksamheten.
 • Ökar möjligheten till kapitalbeskattning via räntefördelning.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Mer fakta

Mer fakta om Skogskonto

De innestående medlen utgör arbetande kapital i näringsverksamhet och höjer det egna kapitalet, vilket medför ökad möjlighet till framtida kapitalbeskattning via räntefördelning och avsättning till expansionsfond.

Vem får öppna Skogskonto?

Bara fysisk person eller dödsbo kan öppna Skogskonto. Du deklarerar intäkt av skogsbruk från egen eller arrenderad lantbruksenhet i Sverige. Även skogsintäkt från fastighet i annat EES-land (EU-länder samt Island, Norge och Liechtenstein) ger rätt att öppna Skogskonto.  

Om en skogsfastighet ägs gemensamt av flera personer måste varje delägare göra insättningen på ett eget Skogskonto. Det går inte att öppna ett gemensamt Skogskonto.

Skogskonto öppnas per beskattningsår

Du kan ha flera skogskonton. Normalt är det tillräckligt att öppna ett Skogskonto per år. Du får ha flera konton per år så länge dessa öppnas i samma bank, till exempel i samband vid överlåtelse eller arv.  

Rörlig ränta

Rörlig ränta som följer marknadsräntorna, helt utan avgifter och uttagsbegränsningar. Hela eller delar av beloppet kan tas upp till beskattning ett passande beskattningsår.

För aktuella räntor och priser, se Ränta och villkor.

Insättning och uttag på Skogskonto

De skogslikvider som du erhåller under året placerar du lämpligen på Skogslikvidkonto i avvaktan på Skogskontoinsättning som normalt görs året efter utbetalning av skogslikviden.

Sista dag för insättning är när du lämnar in din självdeklaration

Har du fått anstånd med att lämna deklarationen förskjuts senaste insättningsdag i motsvarande mån.

Lägsta insättningsbelopp är 5.000 kronor

Det gäller per andelsägare vid samägande. Insättningar kan ske med delposter vid olika tillfällen under året.

Insättningen bör vara i jämna hundratal, men beloppet får inte vara så högt att det ger underskott i näringsverksamheten. Insättning görs senast den dag du är skyldig att inlämna deklarationen. Du behöver inte längre bifoga insättningskvitto med deklarationen till Skatteverket. Detta sköts sedan 2014 elektroniskt via Nordea. Avdrag i deklaration avrundas nedåt till helt hundratal.

Insättningsbeloppen är maximerade till:

 • 60 procent av likviden för rotsåld skog
 • 40 procent av likviden för avyttrade skogsprodukter
 • 40 procent av försäljningsvärdet för skogsprodukter som tagits ut under året
 • Även försäkringsersättning ger rätt till skogskontoinsättning. Moms får ej räknas med i likviden.

Om din skog drabbas av skador och du måste avverka minst två års tillväxt tidigare än planerat gäller insättningsbelopp på 80 procent för rotsåld skog och 50 procent för avyttrade skogsprodukter och egna uttag. Skadan ska styrkas genom intyg från Skogsstyrelsen (jämför med Skogsskadekonto). Förhöjda insättningsbelopp gäller även för ersättning vid allframtidsupplåtelse om ersättningen deklareras i näringsverksamhet.

Uttag kan göras tidigast fyra månader efter insättningen

Lägsta uttagsbelopp är 1.000 kronor.

Beskattning

 • Insättning ger avdrag i deklarationen, uttag ger inkomst i deklarationen.
 • Från erhållen ränta avgår 15 procent i särskild definitiv skatt. Kvarvarande ränta beskattas vid uttag.
 • Skogskontot tas upp till halva värdet i räntefördelningsunderlaget i samband med deklarationen och ökar därmed möjligheten till kapitalbeskattning via räntefördelning och avsättning till expansionsfond.
 • Har du drabbats av mer omfattande skador på din skog kan du få möjlighet att sätta in en större andel av virkeslikviden på ett Skogsskadekonto.
 • Skogskontot avslutas av banken den första januari 11 år från ingången av beskattningsåret. Eventuellt kvarvarande belopp överförs till nyöppnat Sparkonto Företag eller Skogslikvidkonto. Beloppet ger inkomst i deklarationen.

Exempel:

Likvider som sätts in på Skogskonto vid 2013 års taxering (beskattningsår 2012) går upp till beskattning senast taxeringsår 2024 (beskattningsåret 2023). Kontot avslutas den 1 januari 2023.

Pantsättning av Skogskonto

Om Skogskonto pantsätts ska medlen omedelbart tas upp till beskattning.

Undantag görs för pantsättning som sker på direktiv av Skogsstyrelsen för säkerställande av skogsvårdsåtgärder.

Fastigheten byter ägare

 • vid köp, byte, eller annat jämförligt fång (tex fastighetsreglering), får den tidigare innehavaren behålla befintliga Skogskonton.
 • vid gåva får givaren endast behålla Skogskonton med egna insättningar. 
 • vid dödsfall övertar dödsboet den avlidnes Skogskonton. Obs! Så kallat enmansdödsbo anses som skiftat redan när bouppteckningen registrerats. Se nedan ”Överlåtelse av Skogskonto”.

I övriga fall ska medlen omedelbart tas upp till beskattning om den överlåtna fastigheten utgör den övervägande delen (mer än 50 procent) av näringsverksamheten. I vissa fall kan dock Skogskonto överlåtas utan beskattning.

Överlåtelse av Skogskonto

Om den skattskyldiges lantbruksenhet med skogsmark övergår till en närstående genom arv, testamente, gåva eller bodelning får denne ta över medel på Skogskonto eller Skogsskadekonto utan att beskattning sker.

Detta gäller under förutsättning att:

 • mottagaren vid arv, testamente eller bodelning på grund av makes död skriftligen förklarar att han/hon tar över medlen.
 • om parterna vid gåva eller bodelning av annan anledning än ena makes död träffar skriftligt avtal om att medlen tas över.
 • kontot förs direkt över till mottagaren eller medlen förs direkt till ett motsvarande konto som innehas av mottagaren.
 • överföringen sker samma beskattningsår som lantbruksenheten övergår. 
 • överlåtaren måste överlåta hela lantbruksenheten. Dock kan lantbruksenheten delas upp i ideella och/eller markområden som överlåts till flera mottagare. Vid överlåtelse till flera mottagare, får var och en ta över högst så stor andel av kontomedlen som motsvarar hans/hennes andel av den övertagna skogsmarkens skogsbruksvärde i förhållande till skogsbruksvärdet för all skogsmark på lantbruksenheten.

Mottagaren av Skogskontomedel träder alltså i överlåtarens ställe. Det innebär att samma beskattningsår som gällt för överlåtaren också ska gälla för övertagaren.

Närstående är make, förälder, mor- och farförälder, avkomling eller avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling och dödsbo som den skattskyldige eller någon av tidigare nämnda personer är delägare i. Styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling. Uppfylls inte ovanstående regler beskattas hela beloppet hos den ursprunglige innehavaren och kontot avslutas.

Specialistgruppen

Specialistgruppen Jord och Skog

Nordea Jord & Skog är en specialistavdelning för att ge dig som jord- och skogsbrukare en bra service. Nordea Jord & Skog består av nio personer. Samtliga har gedigna jord- och skogsutbildningar och alla är väl förtrogna med praktiskt jord- och skogsbruk. Det är med andra ord människor som förstår din vardag.

Som kund kan du ta kontakt med någon i gruppen, antingen via nedanstående telefonnummer eller via ditt bankkontor. Vi finns här när du behöver en diskussionspartner till exempel vid finansiering av större investeringar, köp av fastighet eller generationsväxlingar.

Kontaktuppgifter

Gunilla AschanÖppnas i nytt fönster
Chef för specialistenheten Jord och Skog, Linköping
Telefon 070-326 14 12

Egon StensekeÖppnas i nytt fönster
Lantmästare, Skövde
Telefon 070-533 20 35

Elisabet ÅforsÖppnas i nytt fönster 
Jägmästare, Nyköping 
Telefon 072-700 68 24

Johnny ArvidssonÖppnas i nytt fönster
Skogsekonom, Karlstad
Telefon 0730-94 97 00

Lars GustafssonÖppnas i nytt fönster 
Företagsekonom, Borlänge 
Telefon 070-878 76 23

Rolf NordénÖppnas i nytt fönster
Skogstekniker, Sundsvall
Telefon 070-217 16 13

Tina LofthammarÖppnas i nytt fönster
Ekonomagronom, Jönköping
Telefon 0721-42 94 68

Priser och villkor

Ränta

Ränta för Skogskonto (för närvarande)
SpecifikationRänta
Rörlig ränta på hela saldot, förutom det som eventuellt är bundet i Fastränteplacering0,65 %

Om sparande

Korg med kantareller  

Kom igång och börja spara

Med ett månadssparande i fonder eller konton kan du bygga upp en buffert eller ett större kapital för ekonomisk trygghet och valfrihet i vardagen.

Sail boat stem  

Tips till dig som vill börja spara

Hur du ska spara beror på din livssituation. En gyllene regel är dock att sprida riskerna. Läs mer om sparande här!