Handla utvalda ETF:er courtagefritt - iShares by BlackRock

Nordea samarbetar med BlackRock, en av världens största fondförvaltare. Fram till den 31 december 2017 kan du handla 24 utvalda iShares ETF:er courtagefritt på vår sprandesajt Nordea Investor. iShares är en familj börshandlade fonder (ETF:er) som marknadsförs och förvaltas av BlackRock.

Om ETF:er Risker Övrig information Om ETF:er

Vad är en ETF?

ETF (Exchange Traded Fund) är en börshandlad fond som exempelvis följer ett index som Stockholm OMX S30 eller MSCI World. ETF:er passar investerare som vill följa marknaden, handla självständigt och uppskattar kostnadseffektiv diversifiering. 

ETF:er är billiga produkter eftersom de till stor del följer index och därför har lägre kostnader för förvaltning. Det finns ett stort utbud av olika typer av ETF:er så det finns mycket att välja bland. Värdet på ETF:erna beräknas flera gånger per dag.

Hur fungerar de?

ETF:er äger den underliggande tillgången (exempelvis en aktie, obligation och råvaror) och delar upp ägandet i aktier. Aktieägare har rätt till en del av vinsten såsom räntor eller utdelningar. Eftersom ETF:er handlas på en offentlig börs, är det lätt att köpa och sälja ETF:er.

Hur handlar jag en ETF?

Du handlar ETF:er på samma sätt som du handlar med aktier. Du kan alltså lägga en order i Nordea Investor, via mobil, surfplatta eller dator.

Kostnader

Bortsett från det normala courtaget, betalar du också en årlig administrativ avgift på samma sätt som att du betalar en förvaltningsavgift för en vanlig fond. För ETF:er är oftast denna lägre än för en vanlig fond.  

Hur prissätts ETF:er?

En ETF prissätts baserat på värdet av den underliggande tillgången och baserat på skillanden mellan köp- och säljkurs (spreaden). Det betyder att en ETF aldrig kommer att vara mer likvid än den minst likvida tillgången och att köp- och säljkurser kan variera under dagen. Utländska växelkurser kan också potentiellt påverka spreaden.  

Risker

Risker med ETF:er

ETF:er har samma typer av risker som fonder. Eftersom det finns många olika typer av ETF:er, har en del högre risk än andra. En bred ETF som följer ett index kommer generellt ha en lägre risk än en exotisk ETF som exponerar sig mot råvaror eller utvecklingsländer. 

Innehållsrisk

Det är inte alltid att ETF:ens namn återspeglar vad ETF:en investerar i eller sammansättningen av målgruppen. Denna risk kan vara betydligt större för internationella ETF:er, där det inte alltid är lätt att få information om ETF:en. 

Avvikelserisk

När ETF:ens avkastning avviker från jämförelseindex. Avvikelsen för en passiv ETF är vanligtvis liten, men risken är viktig för investerare om målet är att ha samma avkastning som jämförelseindex. Negativ avkastning beror bland annat på förvaltningsavgifter och andra avgifter som hör ihop med förändringar i portföljen.

Likviditetsrisk

En viktig risk att beakta för “synthetic ETF” och ETFer som investerar i “thin markets”. Under vissa omständigheter kan det vara svårt att få en noggrann uppskattning av värdet på de underliggande instrumenten, eller så kan ETFen handlas på en marknad med låg omsättning, vilket innebär att det kan vara svårt att sälja sitt innehav utan att sänka priset och således även avkastningen. På likvida marknader, är skillnaden mellan köp- och säljkurser vanligtvis lägre. 

Motpartsrisk

Risken att motparten inte kan utföra sina finansiella åtaganden för att uppfylla sina skyldigheter. Till viss del är detta en risk som gäller för alla typer av fonder, men är större för vissa typer av derivatavtal och europeiska swapbaserade ETF:er där portföljen består helt av indexderivat. 

Valutarisk

Värdet av en investering som inbegriper exponering mot utländsk valuta kan komma att påverkas av valutakursförändringar. Det innebär att ETF:er kan minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad.

Övrig information

Viktigt att veta

Intressekonflikt

Under perioden som Nordea erbjuder dessa ETF:er courtagefritt får Nordea ersättning av emittenten av dessa ETF:er (BlackRock) med ett belopp som motsvarar courtaget du som kund normalt skulle ha betalat. Läs mer om hur Nordea hanterar intressekonflikter i Nordeas intressekonfliktpolicy (pdf, 45 KB)Öppnas i nytt fönster (pdf, 45 KB).

ETF:er du kan handla via Nordea

Det finns en mängd olika ETF:er som du kan handla i Nordea Investor utöver de som BlackRock erbjuder. På vår generella ETF-sida i Nordea Investor hittar du en lista med ETF:er som handlas på Nasdaq Stockholm. Det finns också ett stort antal ETF:er som du kan söka efter i sökfunktionen. 

Ytterligare information 

Är du intresserad av en specifik ETF, gå in och läs fondens Faktablad, Baskfakta för Investerare (KIID) och det fullständiga Prospektet. Där hittar du detaljerade produktbeskrivningar och risker förknippade med investeringen. Dessa finns hittar du genom att klicka på den ETF du vill läsa mer om. 

Disclaimer

Att investera i värdepapper innebär risker. Värdepapper kan gå upp och ner i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka din investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Prospectus.

iShares® och BlackRock® är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. och dess dotterbolag (“BlackRock”) och används under licens. BlackRock ger inga garantier vad gäller lämpligheten i att investera i någon produkt eller tjänst som erbjuds av Nordea Bank AB (publ). BlackRock har ingen skyldighet eller ansvar i samband med drift, marknadsföring, handel eller försäljning av någon produkt eller tjänst som erbjuds av Nordea Bank AB (publ).

Nordea förbehåller sig rätten att förlänga slutdatum för kampanjen.