Ny prissättningsmetod i Finlandsregistrerade fonder skyddar andelsägare

Från och med den 19 maj 2014 kommer Finlandsregistrerade aktieindex- och företagsobligationsfonder att använda metoden transaktionsjusterat andelsvärde vid prissättning av fonderna. Även Finlandsregistrerade räntefonder som placerar på tillväxtmarknaderna kommer att använda sig av denna metod.

Syftet med den nya prissättningen är att skydda värdet för befintliga andelsägare. Den förhindrar att långsiktiga investerare drabbas av transaktionskostnader som uppstår när fonderna köper eller säljer aktier i samband med att andelar köps eller säljs. Vanligtvis betalas dessa handelskostnader ur fondmedlen, vilket betyder att de belastar fondandelsvärdet och andelsägarna. Genom det transaktionsjusterade andelsvärdet allokeras handelskostnaderna till de andelsägare som köper och säljer fondandelar.

Principer för prissättningsmetoden transaktionsjusterat andelsvärde

Transaktionsjusterat andelsvärde tillämpas utifrån in- och utflöden vid den dagliga beräkningen av andelsvärde. För att justera fondens andelsvärde används en på förhand fastställd procent.

  • Vid nettoinflöde i fonden uppjusteras andelsvärdet
  • Vid nettoutflöde i fonden nedjusteras andelsvärdet

Transaktionsjusterat andelsvärde i aktiefonder

På aktiefonder tillämpas fullständigt transaktionsjusterat andelsvärde, vilket innebär att fondandelsvärdet alltid ändras med en på förhand fastställd procent när det finns nettoinflöden eller nettoutflöden i fonden. 

Fullständigt transaktionsjusterat andelsvärde används i Nordea Europa Indexfond och Nordea Indexfond Global.

Transaktionsjusterat andelsvärde i räntefonder

På räntefonder tillämpas partiellt transaktionsjusterat andelsvärde vilket innebär att fondandelsvärdet endast ändras om fondens nettoflöden överstiger ett visst på förhand fastställt tröskelvärde.

Partiellt transaktionsjusterat andelsvärde används på Yield Fund.

Mer information

Den 10 februari 2014 godkände den finska Finansinspektionen ändringarna i fondstadgarna till följd av implementeringen av transaktionsjusterat andelsvärde. De ändrade stadgarna träder i kraft den 19 maj 2014. Andelsägarna behöver inte göra något med anledning av ändringarna.