Nordea 1, SICAV – kallelse till stämma i Luxemburg 2017

Andelsägarna i Nordea 1, SICAV (bolaget) kallas härmed till årsstämma som hålls i bolagets lokaler på adress 562, rue de Neudorf, Luxemburg den 15 mars 2017 klockan 11.00 lokal tid.

Dagordning:

  1. Framläggande av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
  2. Framläggande av balansräkning och resultaträkning
  3. Vinstdisposition
  4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorn
  5. Val av styrelse och revisor
  6. Fastställande av styrelsens arvode
  7. Övriga frågor

Om du vill närvara vill vi emellertid av praktiska skäl att du skriftligen har anmält detta till oss senast den 10 mars 2017 kl. 17.00 (lokal tid). Skicka din anmälan till Nordea Bank S.A., Administrative Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg (eller via fax på nummer +352 433 940). Det är också viktigt att du tar med en identitetshandling till stämman.

Nordea 1, SICAV - Kallelse till stämma i Luxemburg (pdf, 37 KB)Öppnas i nytt fönster