Särskilda upplysningar om kostnader för externa analyser

Nordea Funds Ltd har delegerat förvaltningen av Nordeas internt förvaltade fonder till Nordea Investment Management AB (NIM). NIM kan använda både interna och externa analyser för att höja kvalitén på fondverksamheten. Kostnaden för de interna analyserna ingår i fondernas förvaltningsavgift. Om NIM köper analystjänster från externa leverantörer tas kostnaden för detta ur fonderna. De externa leverantörerna utgörs vanligtvis av banker, värdepappersföretag och oberoende analysinstitut. 

Utvärdering av modell för uttag av kostnader för externa analyser*

NIM har en strukturerad och analytisk process inom fondförvaltning som ska säkerställa att de analyser som man använder höjer fondens kvalitet och värde och inte hindrar NIM från att agera i andelsägarnas bästa intresse. 

Fonderna betalar bara för externa analyser som avser de värdepapper som ingår i fondens placeringsinriktning. Dessutom är minimikravet att nyttan minst ska motsvara kostnaden för analyserna. En och samma analys kan vara värdefull för flera fonder. I dessa fall tas en kostnad ur fonden som står i proportion till fondens relativa storlek inom den placeringsinriktning som analysen avser.

Processen för uttag av externa analyskostnader utvärderas två gånger om året och utvärderingen följs upp kontinuerligt. NIM bestämmer hur många externa analyser som ska köpas in och vilka analysinstitut man ska teckna avtal med utifrån de enskilda fondernas behov. 

NIM har en analysbudget för varje fond som slås samman till en total budget för externa analyser som fördelas på respektive analysinstitut. Den uppskattade kostnaden följs upp och justeras om utfallet blir högre eller lägre. Om kostnaden blivit högre än beräknat görs justeringarna för att säkerställa att fonderna har tillräckligt med medel i relation till det belopp som redan tagits ut. Om kostnaden blivit lägre än beräknat görs justeringar för att säkerställa att ett alltför stort belopp inte tas ut från fonderna.

I praktiken ingår analyskostnaden i transaktionskostnaden. NIM har byggt en modell för att bedöma nivån på analyskostnader och för att kunna särskilja de faktiska kostnaderna från de totala transaktionskostnaderna. Analyskostnaden följs upp för att säkerställa att den inte överskrider budget.

Den årliga analyskostnaden redovisas i de Sverigeregistrerade fondernas årsrapporter. Analyskostnaden under det föregående kalenderåret för dessa fonder ingår i den årliga avgiften.

* Gäller endast för aktie- och blandfonder med aktiv förvaltning. Fonderna betalar inga mäklaravgifter för sin handel på räntemarknaden, som för handeln på aktiemarknaden. Kostnaden för eventuella analyser tas istället från skillnaden mellan värdepappernas sälj- och köppriser. Eftersom analyser inte prissätts separat på räntemarknaden kan man inte tillskriva dem ett visst ekonomiskt värde. Det är därmed inte möjligt att skilja på handels- och analyskostnaderna.