Fältbesök - en del av vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

Som en del av vår analys gör vi fältbesök för att få en bättre bild av vilka utmaningar och möjligheter som de företag vi investerar i står inför - och hur de agerar i praktiken. 

Under fältbesöken träffar vi representanter från företagen, men vi ser även till att träffa andra intressenter som till exempel journalister eller intresseorganisationer för att få en bättre uppfattning om situationen. 

Här kan du se filmer från några av våra fältbesök.  

Polluting to heal - minidokumentär från fältbesök i Indien
   

Kemikalieindustrin i Indien är den ledande leverantören till västvärldens läkemedelsindustri. Allt för ofta visar det sig dock att underleverantörerna där inte bryr sig om varken miljö eller affärsetik – vilket leder till grymma konsekvenser. Se filmen från Nordeas fältbesök på plats.

Skiffergasens konsekvenser

Utvinning av naturgasen skiffergas är omstridd. Å ena sidan har övergången från kol till naturgas gjort att koldioxidutsläppen i USA har minskat. Å andra sidan har den kraftigt växande utvinningen av skiffergas satt igång en debatt om belastningen på miljön och om konsekvenserna för människors hälsa och säkerhet på de orter där utvinning pågår. Se filmen från Nordeas fältbesök på plats.