Beloppsgräns tas bort för Nordea 1 - Stable Return Fund

Den 6 september 2016 blev du informerad om beslutet från bolagets styrelse (“styrelsen”) (i) att stänga NORDEA 1 – STABLE RETURN FUND (“SRF”) på obestämd tid från den 7 september 2016 (“Soft Closure”) och (ii) att sätta en gräns för dagliga insättningar och byten i SRF till en miljon euro (1 000 000 euro) eller motsvarande per investerare (“dagsgräns på 1 MEUR”).

Syftet med dagsgränsen på 1 MEUR var att skydda befintliga andelsinnehavares intressen på grund av kapacitetsbegränsningar vid tiden då SRF stängdes på obestämd tid för att eliminera enskilda stora insättningar i SRF och därmed undvika en definitiv stängning av SRF.

Situationen har omprövats av styrelsen som anser att inlösennivån kombinerat med dagsgränsen på 1 MEUR har fått ned de förvaltade tillgångarna till en nivå som gör det möjligt att ta bort dagsgränsen på 1 MEUR.

Som en följd av detta anser styrelsen att dagsgränsen på 1 MEUR inte längre behövs för att skydda andelsägarnas intresse och har beslutat att ta bort den från och med den 1 december 2017.

Detta beslut påverkar dock inte stängningen på obestämd tid, Soft Closure, som fortsätter att gälla, vilket innebär att SRF fortfarande är stängd för nya andelsägare.

Situationen kommer att omprövas regelbundet och styrelsen förbehåller sig rätten att återinföra dagsgränsen på 1 MEUR eller annan gräns som den kan besluta om efter eget gottfinnande utifall fonden växer för mycket i framtiden.

Mer information om detta finns i kapitel 6 ”Handel med andelar”, avsnitt ”Begränsningar gällande insättningar och fondbyten” i prospektet för Nordea 1 samt på www.nordea.lu under fliken ”Press Releases” och eventuellt på Nordeas lokala webbplatser. Du är även välkommen att kontakta din rådgivare eller Nordea Investment Funds S.A. kundservice på telefon +352 43 39 50-1.