Har du en plan för ditt sparande?

Se till att ha dina pengar i en sparform där de växer på lite längre sikt. Använd kalkylen för att se hur spartid och avkastning kan påverka ditt slutbelopp.

Hänsyn har inte tagits till inflation. Detta är bara ett exempel och ingen garanterad avkastning. Tänk på att placeringar kan falla i värde och att det inte säkert att du får tillbaka hela ditt placerade belopp. Fyra procent i exemplet representerar en lågriskportfölj med aktier och räntebärande värdepapper. Läs mer nedan om förväntad avkastning och risk.

Osäker på vad du ska placera i?

Utifrån din sparhorisont och vilken risk du är beredd att ta, hjälper vi dig med en individuell sparplan, så att dina sparade pengar kan växa.

Individuell sparplan Om avkastning och risk Individuell sparplan

En sparplan just för dig

Det är det värt att lägga tid på ett samtal om din ekonomi – vi bidrar med  experthjälpen. I ett möte kan du få råd om många olika saker, beroende på dina behov, till exempel:

  • Sparande – hur ska du spara och placera för att nå dina mål?
  • Pension – hur ska du spara nu när avdragsrätten ändrats? 

Från mötet får du med en sparplan skapad just för dig.

Om avkastning och risk

Förväntad avkastning och risk

Förväntad avkastning och risk är två nyckelbegrepp som hänger ihop. På lång sikt finns ett starkt samband mellan förväntad avkastning och risk. Ju högre förväntad avkastning desto högre risk. Risk kan mätas på många olika sätt. För många av oss innebär risk en oro över att det vi investerar i ska minska i värde. 

Marknaden brukar mäta risk genom standardavvikelse, som anger hur mycket en tillgång svänger i värde upp eller ned jämfört med ett medelvärde. Man kan exempelvis studera en aktie och se hur mycket den brukar avvika från ett börsindex. Den ryska aktiemarknaden har hög standardavvikelse, medan en kort svensk räntefond har låg. Poängen med att ta risk är möjligheten att få bättre avkastning. Frågan är därför hur hög risk du är beredd att ta för att få den avkastning du vill ha.

Placeringshorisont

Med placeringshorisont menar vi under hur lång tid du kan investera dina pengar. Det kan också avse den tidsperiod du väljer för att utvärdera din portfölj.

Ju längre placeringshorisonten är, desto högre risk kan du generellt sett ta för din placering. Den som har kort placeringshorisont med hög risk i sitt sparande, exempelvis genom en stor andel aktier, har en högre risk att förlora pengar. Aktier svänger relativt mycket i värde jämfört med andra tillgångsslag. Om du har kort placeringshorisont bör du därför välja tillgångsslag därefter.