Har du en bestämd uppfattning om hur en viss aktie kommer att utvecklas? Då är turbos någonting du ska titta närmare på. Turbos ger dig möjlighet att maximalt utnyttja din marknadstro och tjäna stora pengar med en liten kapitalinsats - om din marknadstro är rätt.

Turbos är relativt kortsiktiga och förutsätter en hög grad av uppmärksamhet, men de kan också ge en kraftig utväxling – eller ingen alls. I det sistnämnda fallet kan en förlust faktiskt bli jämförelsevis mindre. Risk? Självklart, men också möjligheter för dig som anser dig veta och är aktiv.

Så fungerar en turbo

Precis som vanliga köp- och säljwarranter är turbos börsnoterade värdepapper som utfärdas av en bank på en underliggande tillgång. I dagsläget har Nordeas turbos med både aktier och aktieindex som underliggande. När du vill dra nytta av rörelserna i en aktie behöver du inte betala aktiens fulla kurs. Genom att investera i turbos betalar du mindre och får samtidigt hävstång i dina placeringar. Turbos kan alltså vara ett alternativ till att investera i aktier. En turbos hävstång består av att du binder betydligt mindre kapital i din investering. En annan fördel är att turbos rör sig i princip lika mycket som aktien i kronor räknat. Procentuellt sett rör sig turbos avsevärt mer än den underliggande aktien. Låt oss titta på nedanstående exempel.

Aktiekurs: 105 kr
Turbokurs: 10,50 kr
Turbons barriärnivå: 100 kr
Turbons lösenpris: 95 kr

Du tror att aktien ska stiga till 120 kr. Du har således två möjligheter. Antingen köper du 1.000 aktier (en investering på 105.000 kr) eller 1.000 turbos (en investering på 10.500 kr). Vi antar att din prognos på aktiekursen blir korrekt och aktien stiger till 120 kr. Låt oss nu jämföra de två utfallen, investeringen i aktier och investeringen i turbos. Hade du köpt aktier hade du tjänat 15 kr per aktie, eller totalt 15.000 kr, en avkastning på drygt 14 %. När aktien stigit till 120 kr kommer en turbo att vara värd ca 25,50 kr. Detta betyder att om du istället köpt turbos hade du tjänat ca 15 kr per turbo, totalt ca 15.000 kr, det vill säga lika mycket som om du köpt aktier, trots att du endast investerade 10.500 kr istället för 105.000 kr. Turbon gav dig en avkastning på ca 143 %! Notera att detta endast är ett fiktivt exempel på hur turbos kan fungera.

Möjligheten till stora vinster innebär också en risk. Om den underliggande aktiekursen någon gång under löptiden noteras lika med eller lägre än barriärnivån (turbo köp) alternativt lika med eller högre än barriärnivån (turbo sälj) inträffar en förtidsförfallohändelse och turbon avnoteras från börsen.

Förtidsförfallohändelse

Om aktiekursen någon gång under turbons löptid når turbons barriärnivå inträffar en förtidsförfallohändelse. Vi tittar på exemplet nedan: Anta att en turbo köp har en barriärnivå på 95 kr, ett lösenpris på 90 kr och att den underliggande aktien kostar 96 kr när börsen öppnar på morgonen. Om aktien vid något tillfälle under handelsdagen (på den börs som aktien är noterad på) noteras lägre än eller lika med 95 kr förfaller turbon, en så kallas förtidsförfallohändelse inträffar. Från det att aktiekursen når barriärnivån mäts aktiekursen under en tretimmarsperiod. Om aktiekursen under denna period inte faller under turbons lösenpris för en turbo köp respektive stiger över lösenpriset för en turbo sälj får du utbetalt skillnaden mellan den lägsta respektive högsta aktiekursen och lösenpriset. I exemplet nedan är aktiens lägsta kurs under tretimmarsperioden 93 kr vilket innebär att du får utbetalt 93 – 90 = 3 kr per turbo.

Risker med turbos

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med turbos. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas emissionsprogram för warranter och certifikat med tillägg. Information om emittenten finns i Grundprospektet. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordeamarkets.com. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com

Kreditrisk

Vid köp av turbos tar du en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditbetyg är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer information finns på www.standardandpoors.com och www.moodys.com.

Marknadsavbrott och andra särskilda händelser

Marknadsavbrott kan exempelvis inträffa om handeln med den underliggande tillgången avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av den underliggande tillgången ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat. Särskilda händelser, som nyemission, konkurs eller liknande bolagshändelser, kan påverka den underliggande tillgången. Vid sådan händelse får Nordea göra de justeringar av villkoren för berörda instrumentserier som Nordea finner nödvändiga.

Marknadsrisk

Värdet på din turbo påverkas av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling och volatilitet. Utvecklingen kan vara såväl positiv som negativ. Notera att hela ditt placerade belopp kan gå förlorat.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs på turbos Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja turbos (man säger då att de är illikvida).

Valutarisk

Du som köper turbos bör vara medveten om att i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta förekommer valutarisk. Det innebär att turbos kan minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad