Maxcertifikat

Maxcertifikat är värdepapper som ger dig möjlighet att tjäna pengar när marknaden är oförändrad, faller eller stiger. Nordeas maxcertifikat är börsnoterade värdepapper kopplade till en underliggande tillgång, till exempel en aktie eller ett index.

Så fungerar ett maxcertifikat

Ett maxcertifikat är vanligtvis kopplat till en aktie. Du betalar mindre för maxcertifikatet än för aktien. Det beror på att maxcertifikatet har en maxnivå, ett tak, för hur stor del av aktiens uppgång du får ta del av. Maxnivån är fast under maxcertifikatets löptid, som oftast är mellan 1 och 18 månader. Ett maxcertifikat kan till exempel kosta 90 kr när aktien som maxcertifikatet är kopplad till kostar 100 kr. Du kan då köpa maxcertifikatet till 10 kr, eller 10 procent, lägre pris än aktien. Maxcertifikatets lägre pris gör att avkastningen i maxcertifikatet kan bli högre än i aktien. Samtidigt är risken i ett maxcertifikat lägre än att göra en direkt placering i aktien.

Exempel – olika utfall på slutdagen

Här jämförs en aktieplacering med en placering i ett maxcertifikat.

Aktiekurs: 100 kr
Pris maxcertifikat: 90 kr
Maxnivå: 110 kr

På maxcertifikatets slutdag erhålls antingen ett belopp som motsvarar aktiekursen på slutdagen eller, om aktiekursen är högre än maxnivån, lika mycket som maxnivån.

Utfall 1 – Aktiekursen har stigit

Om aktien vid köptillfället kostade 100 kr och aktiekursen stiger till 110 kr på maxcertifikatets slutdag, ger en placering i aktien en avkastning på 10 kr (110 – 100 kr) eller 10 procent. Maxcertifikatet har under samma period gett en avkastning på 20 kr (110 – 90 kr), eller 22 procent. Trots att aktiekursen endast steg 10 procent gav maxcertifikatet en avkastning på 22 procent. I det här exemplet hade du fått mer än dubbelt så hög avkastning i maxcertifikatet, samtidigt som du hade haft en lägre risk än om du köpt aktien.

Utfall 2 – Aktiekursen är oförändrad

Om aktien vid köptillfället kostade 100 kr och aktiekursen är 100 kr på maxcertifikatets slutdag, ger en placering i aktien inte någon avkastning. Maxcertifikatet däremot har stigit från 90 kr till 100 kr och gett en avkastning på 10 kr, eller 11 procent. Med ett maxcertifikat hade du tjänat pengar, trots att aktiekursen varit oförändrad.

Utfall 3 – Aktiekursen har stigit kraftigt

Om aktien vid köptillfället kostade 100 kr och aktiekursen stigit till 130 kr på maxcertifikatets slutdag, hade du tjänat mer på att köpa aktien istället för maxcertifikatet. detta på grund av att maxcertifikatet har en maxnivå på värdet, i exemplet 100 kr. För att kunna köpa aktien till ett rabatterat pris får du ge avkall på avkastningen över maxnivån.

Utfall 4 – Aktiekursen har fallit

Om aktien vid köptillfället kostade 100 kr och aktiekursen faller till 80 kr på maxcertifikatets slutdag, förlorar du 10 kr, eller 11 procent, med maxcertifikatet. Hade du istället ägt aktien hade du förlorat 20 kr, eller 20 procent. Med maxcertifikat har du alltså en viss förlustbuffert mot kursfall.

Risker med maxcertifikat

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med maxcertifikat. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas emissionsprogram för warranter och certifikat med tillägg. Information om emittenten finns i Grundprospektet. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordeamarkets.com. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com

Kreditrisk

Vid köp av maxcertifikat tar du en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditbetyg är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer information finns på www.standardandpoors.com och www.moodys.com.

Marknadsavbrott och andra särskilda händelser

Marknadsavbrott kan exempelvis inträffa om handeln med den underliggande tillgången avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av den underliggande tillgången ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat. Särskilda händelser, som nyemission, konkurs eller liknande bolagshändelser, kan påverka den underliggande tillgången. Vid sådan händelse får Nordea göra de justeringar av villkoren för berörda instrumentserier som Nordea finner nödvändiga.

Marknadsrisk

Värdet på ditt maxcertifikat påverkas av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling och volatilitet. Utvecklingen kan vara såväl positiv som negativ. Notera att hela ditt placerade belopp kan gå förlorat.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs på maxcertifikat. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja maxcertifikat (man säger då att de är illikvida).

Valutarisk

Du som köper maxcertifikat bör vara medveten om att i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta förekommer valutarisk. Det innebär att maxcertifikat kan minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad