Förklaring till vinstsäkra, sälj i förtid eller behåll

Baserat på aktuell marknadsdata ger Nordea dagligen generella förslag på att vinstsäkra, sälja i förtid eller behålla våra kapitalskyddade placeringar. Observera att förslagen inte är individuellt anpassade och är inte avsedda som placeringsråd då de inte är anpassade till den enskildes specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. För individuellt anpassad rådgivning rekommenderar vi att du vänder dig till en av våra kunniga rådgivare på tel. 07 71 22 44 88. De angivna förslagen baseras endast på en algoritm (matematisk beräkning). Således påverkas inte förslaget av varken Nordeas eller någon medarbetares enskilda syn på de underliggande bolagen.

Vinstsäkra

En förutsättning för att vi ska föreslå vinstsäkring är att den kapitalskyddade placeringen har stigit med mer än 25 procent sedan utgivningstillfället. En försäljning av denna placering säkrar den upparbetade vinsten och om du samtidigt köper en ny kapitalskyddad placering kan du ta del av eventuella framtida uppgångar.

 

Sälj i förtid

Den här kapitalskyddade placeringen har fallit i värde. Samtidigt har kapitalskyddet gjort att placeringen fallit betydligt mindre än den underliggande tillgången. Placeringen kommer med stor sannolikheten att återbetala nominellt belopp på återbetalningsdagen och kan därför ses som en räntebärande placering. Vårt generella förslag är därför att sälja denna placering och samtidigt köpa en ny kapitalskyddad placering som är kopplad till en marknad som du tror kommer att stiga framöver.

 

Behåll

Vi föreslår att den här kapitalskyddade placeringen ska behållas, då den inte uppfyller kriterierna att vinstsäkra eller sälja i förtid.

Reservation

Nordea reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. De värden som publiceras i anslutning till utvecklingen på Nordeas strukturerade placeringar kan komma att ändras tills det att de är bekräftade vid placeringens förfall. Inga beslut om köp och/eller försäljning bör därför fattas enbart på grundval av dessa värden.

Ansvarig: Peter Blom