Risker med Bull & Bear

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bull & Bear. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas emissionsprogram för warranter och certifikat med tillägg. Information om emittenten, Nordea Bank AB (publ), finns i Grundprospektet. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.comÖppnas i nytt fönster.

Kreditrisk

Vid köp av Bull & Bear tar du en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditbetyg är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer information finns på StandardandpoorsÖppnas i nytt fönsteroch MoodysÖppnas i nytt fönster.

Valutarisk

Du som köper Bull & Bear bör vara medveten om att i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta förekommer valutarisk. Det innebär att Bull respektive Bear kan minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad.

Marknadsavbrott och andra särskilda händelser

Marknadsavbrott kan exempelvis inträffa om handeln med den underliggande tillgången avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av den underliggande tillgången ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat. Särskilda händelser, som nyemission, konkurs eller liknande bolagshändelser, kan påverka den underliggande tillgången. Vid sådan händelse får Nordea göra de justeringar av villkoren för berörda instrumentserier som Nordea finner nödvändiga. 

Marknadsrisk

Värdet på din Bull & Bear påverkas av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling och volatilitet. Utvecklingen kan vara såväl positiv som negativ. Notera att hela ditt placerade belopp kan gå förlorat.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs på  Bull & Bear. Ibland kan det dock vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Bull & Bear. Man säger då att de är illikvida. 

Disclaimers

Nordea Markets är det kommersiella namnet på Nordeas internationella kapitalmarknadsverksamhet.

Detta dokument innehåller generell bakgrundsinformation som bara får användas av den avsedda mottagaren. Nordea Markets syn och den information som presenteras i dokumentet var aktuella då dokumentet skrevs, och kan ändras utan föregående underrättelse. Dokumentet innehåller ingen utförlig beskrivning av produkten eller av riskerna förknippade med den. Informationen ska alltså inte
betraktas som uttömmande och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav.

Denna information är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning.

Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor.

Detta dokument får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.