Risker med Bull & Bear

Bull & Bear är komplexa värdepapper, innan du köper Bull & Bear bör du sätta dig in i hur de fungerar genom att ta del av slutliga villkor och grundprospekt. Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bull & Bear.

Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i grundprospektet för Nordeas emissions­program för warranter och certifikat med tillägg. Du kan hämta grundprospektet på närmaste Nordea­kontor eller på nordeamarkets.comÖppnas i nytt fönster. Slutliga villkor för Bull & Bear finns under respektive värdepappers detaljsida i kurslistan. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.comÖppnas i nytt fönster

Kreditrisk

Vid köp av Bull & Bear tar du en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Återbetalning av slutlikvid förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla detta åtagande på slutlikviddagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg, som är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa2 enligt Moody’s. Mer information finns på StandardandpoorsÖppnas i nytt fönster och MoodysÖppnas i nytt fönster.

Marknadsavbrott och andra särskilda händelser

Marknadsavbrott kan exempelvis inträffa om handeln med den underliggande tillgången avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av den underliggande tillgången ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat.

Marknadsrisk

Värdet på din Bull & Bear påverkas av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling och volatilitet. Utvecklingen kan vara såväl positiv som negativ. Notera att hela ditt placerade belopp kan gå förlorat.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs på Bull & Bear. Ibland kan det dock vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Bull & Bear (man säger då att de är illikvida).

Valutarisk

Du som köper Bull & Bear bör vara medveten om att i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta förekommer valutarisk. Det innebär att Bull respektive Bear kan minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad.

Särskilda händelser, som nyemission, konkurs eller liknande bolagshändelser, kan påverka den underliggande tillgången. Vid sådan händelse får Nordea göra de justeringar av villkoren för berörda instrumentserier som Nordea finner nödvändiga.

Disclaimers

STOXX® Euro 600 Banks är immateriell egendom (inbegripet registrerade varumärken) som tillhör STOXX Limited, Zürich, Schweiz och/eller dess licensgivare (“Licensgivarna”) och används på licens. Bull eller Bear som baseras på indexet är inte på något sätt sponsrade, godkända, sålda eller marknadsförda av Licensgivarna och ingen av Licensgivarna har något ansvar för detta. Webbsida: www.stoxx.com

”Standard & Poor’s®”, ”S&P®”, ”S&P 500®”, ”Standard & Poor’s 500”, and ”500” are trademarks of The McGraw-Hill Companies, Inc. and have been licensed for use by Nordea Bank AB (publ). The Product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor’s and Standard & Poor’s makes no representation regarding the advisability of investing in the Product. Webbsida: www.standardandpoors.com

Nasdaq®, OMX™, OMXS30™ och OMXS30 Index™ är varumärken registrerade av The NASDAQ OMX Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt ”Bolagen”) och licensierade för användning av Nordea Bank AB (publ) vad avser vissa produkter (”Produkterna”). Bolagen har inte godkänt Produkterna såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar sig inget ansvar för Produkterna. Webbsida: www.nasdaqomxnordic.com

Nordea Markets är namnet på Markets-avdelningarna i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp och Nordea bank Danmark A/S. Detta dokument innehåller generell bakgrundsinformation som bara får användas av den avsedda mottagaren. Nordea markets syn och den information som presenteras i dokumentet var aktuella då dokumentet skrevs, och kan ändras utan föregående underrättelse. Dokumentet innehåller ingen utförlig beskrivning av den produkten eller av riskerna förknippade med den. Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning. Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor. Detta dokument får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.

Har du frågor, ring oss på 08-614 90 70 eller maila till trading@nordeamarkets.com