Valutariskprodukter

När man handlar med andra länder gäller det att ha koll på valutariskerna. Du som redan gör affärer i andra valutor än svenska kronor vet att valutakursförändringar slår direkt mot vinstmarginalen och resultatet. Vi ger dig strategi- och produktförslag som hjälper dig att minska riskerna.

Om valutarisk Valutatermin Valutaswap Valutaoption Om valutarisk

Svängningar i valutakursen är en risk för alla företag som handlar med utlandet. Hur stor risken är för ditt företag beror på verksamhetens unika förutsättningar.

Våra rådgivare utreder ditt företags risksituation och skapar en skräddarsydd strategi för valutariskhantering.

Fördelar med hantering av valutarisk:

 • Vi utreder din risksituation (konjunkturkänslighet, din inställning till risk, konkurrenter osv.).
 • Få en skräddarsydd strategi för valutariskhantering.
 • Få tydliga beslutsunderlag och konsekvensanalyser.
 • Bli mer proaktiv och flexibel.
Valutatermin

Valutarisken i ett framtida valutaflöde i utländsk valuta minskas eller elimineras då motvärde på valutan (till exempel EUR till SEK) bestäms i förväg. Växlingar som genomförs längre fram än två dagar är terminer. Valutaterminen är bindande för både kunden och banken.

Fördelar med valutatermin:

 • Möjlighet att fokusera på företagets kärnverksamhet istället för att spekulera på valutamarknaden.
 • Säkerställning av framtida valutaflöden då växelkursen bestäms i förväg ger företaget bättre kontroll över sina flöden.
 • Ökar möjligheten att upprätthålla konkurrenskraftiga priser till företagets kunder.


Traditionell termin
Köp eller försäljning av ett visst belopp i utländsk valuta mot betalning i en annan valuta (exempelvis svenska kronor) vid ett bestämt framtida datum för att säkerställa motvärdet, dvs. det belopp man får betala eller erhålla.

Flexibel termin
Köp eller försäljning av ett visst belopp i utländsk valuta mot betalning i en annan valuta (exempelvis svenska kronor) vid ett bestämt framtida datum för att säkerställa motvärdet, förutsatt att avistakursen för den underliggande valutan kl 16.00 CET
på slutdagen ligger i nivå med eller har passerat en från början fastställd barriär. Med den flexibla terminen kombinerar du trygghet med möjligheten att handla på en bättre nivå.

Valutaswap

En valutaswap är en växling av en valuta mot en annan under en i förväg bestämd tidsperiod. När avtalet ingås fastställs beloppet samt den kurs som ska gälla på såväl start- som förfallodagen. På förfallodagen byter man tillbaka till den ursprungliga valutan. En swap innebär ingen valutarisk men ger en likviditetseffekt.

Fördelar med valutaswap:

 • Förlänga eller förkorta terminsförfall.
 • Matcha in- och utgående flöden i samma valuta.
 • Hantera periodvisa över- eller underskott i valuta mot SEK.

Exempel
Anta att ett företag för närvarande har ett behov av SEK för den löpande verksamheten och har samtidigt USD på valutakontot. Företaget behöver dock sina USD för betalning av en faktura om en månad. Företaget har då två möjligheter, antingen att göra en valutaswap eller två valutaväxlingar oberoende av varandra.

Om företaget väljer att göra en valutaswap innebär det i detta fall att man säljer USD till banken och erhåller SEK på startdagen och köper tillbaka dem igen om en månad (förfallodagen). På affärsdagen fastställs valutakursen för båda växlingarna och därmed elimineras också kursrisken.

Väljer företaget däremot att göra två av varandra oberoende växlingar, innebär det en kursrisk eftersom kursen på den framtida växlingen är okänd.

Valutaoption

En valutaoption ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en valuta mot en annan till ett avtalat pris på slutdagen. En köpt valutaoption kan ses som en försäkring för vilken man betalar en premie.

Fördelar med valutaoption:

 • Skräddarsy lösningar genom att kombinera köpta och sålda optioner och anpassa därigenom valutaexponering mot bland annat bolagets perception på risk och valutariktningsvy.
 • Kan användas för att minimera valutarisker.


Exempel
I anslutning till offert av en affär där en viss valuta ska erhållas/erläggas och där osäkerheten fortfarande är stor om affären blir av, kan en valutaoption användas för att minimera valutarisken.

Vid en jämförelse mellan en valutaoption och en valutatermin kommer i de flesta fall valutaoptionen att framstå som dyrare. Som köpare av en valutaoption har man dock möjlighet att välja om man vill utnyttja optionen eller växla valutan till aktuell kurs på förfallodagen. Det är främst denna valmöjlighet som man betalar lite extra för.

Om affären uteblir är premien den maximala kostnaden för offerten. Skulle man däremot ingå en valutatermin är man bunden att köpa/sälja valutan vid en bestämd dag i framtiden oavsett kursutvecklingen på valutan.

Nordea hjälper även till med att strukturera olika kombinationer av standard respektive exotiska optioner för att skapa alternativ till valutaterminen. Optionsstrukturerna syftar till att använda optionernas flexibilitet och karakteristika för att skapa möjligheter att nyttja kursrörelser till kundens fördel.