Ränteriskprodukter

Rörelser på räntemarknaden påverkar företag med stora lån. Ett alternativ till ett traditionellt fasträntelån är aktiv ränteriskhantering. Du får större inflytande över ränterisk och räntekostnad genom möjligheten att göra förändringar under löptidens gång.

Om Ränteriskhantering Räntederivat Om Ränteriskhantering

Ränteriskhantering hos Nordea betyder att du får en skräddarsydd lösning utifrån dina behov och marknadsläget. Till vår hjälp har vi olika typer av räntederivatprodukter som exempelvis ränteswap, swaption och räntetak.

Du kan binda räntan utan att påverka underliggande lån, binda räntan vid ett framtida datum eller anpassa räntekostnader över tiden.

Varje år får du en sammanställning av skuldportföljen tillsammans med eventuella rekommendationer på förändring.

Fördelar med ränteriskhantering:

  • Få kontroll över räntekostnader och ränteexponering.
  • Räntesäkra på ett flexibelt sätt och sprid riskerna.
  • Fatta rätt beslut för din verksamhet i förhållande till marknaden.
  • Agera när du själv vill i stället för när bindningstider löper ut.
  • Utnyttja gynnsamma lägen på marknaden.
  • Både positiva och negativa marknadsvärden ger möjlighet att realisera ett övervärde.
Räntederivat

En ränteswap är ett avtal mellan två parter om att periodiskt byta räntebetalningar under en bestämd tid. Vanligtvis betalar den ena parten en fast ränta medan motparten betalar en rörlig ränta. Räntebetalningarna beräknas på ett avtalat nominellt belopp i en och samma valuta, vilket innebär att parterna kan ändra räntestruktur på ett lån eller en tillgång utan att ändra i det underliggande lånet eller tillgången. Den fasta räntan i en ränteswap är konstant över hela swappens löptid, medan den rörliga räntan fastställs regelbundet i början av varje ränteperiod. Ränteswappens nominella belopp kan justeras mellan ränteperioderna så att det matchar underliggande låns/tillgångs nominella belopp (amorterande). Vidare kan kunden under löptiden helt eller delvis stänga ränteswappen till marknadsvärdet. En ränteswap kan göras med en framtida start, där den fasta eller rörliga räntan fastställs idag.

Ett räntetak är ett kontrakt där köparen erhåller betalning av säljaren för de ränteperioder under vilka den rörliga jämförelseräntan (till exempel 3-månader Stibor) överstiger en avtalad nivå (strike). Eventuella utbetalningar sker i slutet av ränteperioden och består av skillnaden mellan jämförelseräntan och den avtalade räntenivån. Säljaren erhåller en premie av köparen av räntetaket. Premien betalas antingen i sin helhet på startdagen eller periodiskt under räntetakets löptid. Takets nominella belopp kan justeras mellan ränteperioderna så att det matchar nominellt belopp på underliggande lån/tillgång (amorterande). Jämförelseräntan fastställs normalt i början eller slutet av varje ränteperiod. Räntetakets startdag kan vara ett framtida datum.

Ett räntegolv är ett kontrakt där köparen erhåller en utbetalning för de ränteperioder under vilka en rörlig jämförelseränta (till exempel 3-månader Stibor) understiger en avtalad nivå (strike). Den eventuella utbetalningen sker i slutet av ränteperioden och består av skillnaden mellan jämförelseräntan och den avtalade nivån. Säljaren erhåller en premie av köparen av räntegolvet. Premien betalas antingen i sin helhet på startdagen eller periodiskt under räntegolvets löptid. Golvets nominella belopp kan justeras mellan ränteperioderna så att det matchar det nominella beloppet hos underliggande lån/tillgång (amorterande). Jämförelseräntan fastställs normalt i början av varje ränteperiod. Räntegolvets startdag kan vara ett framtida datum.

En swaption är en option som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att vid ett framtida datum ingå en swap. Villkoren för den underliggande swappen bestäms på swaptionens handelsdag. I swaptionsavtalet definieras även hur leveransen av den underliggande swappen ska ske om innehavaren väljer att utnyttja sin option. Leveransen ske genom att parterna ingår den underliggande swappen (fysisk leverans) eller att utbetalning görs av nuvärdet på den underliggande swappen (kontantavräkning). Köparen av en swaption kan maximalt förlora premiekostnaden, medan den potentiella vinsten är obegränsad. Det finns europeiska swaptioner, med en enda lösendag, bermudaswaptioner, med flera möjliga lösendagar. Lösendagen är normalt 1 månad till 5+ år framåt i tiden, och den underliggande swappens löptid kan vara mellan 1 och 30 år.