Portföljrådgivning Valuta

Nordea Portföljrådgivning Valuta är en tjänst för företag vars lönsamhet eller finansiella styrka påverkas av valutakursförändringar. Våra rådgivare förser dig med de verktyg och metoder du behöver för att styra riskerna på ett strukturerat sätt.

Om tjänesten Valutarapporten Aktiv valutariskhantering Rådgivarna Om tjänesten

Portföljrådgivning Valuta ger dig en långsiktig strategi som är anpassad till verksamheten. Du får tydliga beslutsunderlag med strategiförslag och konsekvensanalyser. Dessa ger dig god framförhållning och möjlighet att fatta snabba beslut på goda grunder.

Verksamhetsanpassad säkringsstrategi

En valutarisk uppstår i samband med ett förväntat flöde i utländsk valuta. Valutariskhantering ska bidra till företagets lönsamhet, konkurrenskraft och finansiella styrka. Vår rådgivning hjälper dig att skapa en strategi för att löpande kunna hantera valutarisker.

Vår metod utgår från verksamhetens möjlighet att justera priset med valutakursförändringar, prognostiserbarhet, konjunkturkänslighet och inställning till risk.

Resultatet av vår rådgivning är ökade förutsättningar till ett proaktivt beslutsfattande där du genomför säkringar när du vill, inte när du måste.

Valutapolicy

Nordea förespråkar upprättandet av ett ramverk, en så kallad valutapolicy, för hur företaget ska hantera sina valutarisker. Viktigt är också att ansvar och befogenheter definieras i policyn, exempelvis vem som ansvarar för att policyn följs samt eventuella mandat att avvika från policyn.

Verksamhet och omvärld förändras

Det kan låta självklart. Förändringar i verksamheten och dess omvärld gör att verksamhet och strategi från tid till annan kan glida ifrån varandra. Därför är en regelbunden utvärdering av säkringsstrategin nödvändig.

Pris
Tjänsten är kostnadsfri för Nordeas företagskunder.

Valutarapporten

I tjänsten ingår en lättöverskådlig rapport. Här samlas den viktigaste informationen om företagets valutarisker.

Rapporten är indelad i följande områden:

  • Identifiering av företagets valutarisker.
  • Simulering av hur valutakursförändringar påverkar företagets rörelseresultat och finansiella ställning vid nuvarande säkringsstrategi.
  • Rekommenderad säkringsstrategi.
  • Åtgärdsförslag för att uppnå rekommenderad säkringsstrategi.
  • Konsekvensanalys av genomförd strategiförändring.
  • Historisk marknadsutveckling för företagets viktigaste valutapar samt Nordeas valutaprognoser.
Aktiv valutariskhantering

Valutariskhantering ska bidra till företagets lönsamhet, konkurrenskraft och finansiella styrka. Vår rådgivning innefattar både en identifiering av företagets valutarisker och en verksamhetsanpassad säkringsstrategi. Säkringsstrategin måste anpassas till verksamhetsförändringar och konjunkturella förändringar.

Det främsta syftet med vår rådgivning är att ge dig möjligheten till ett proaktivt beslutsfattande där du genomför säkringar när du vill, inte när du måste.

Rådgivarna

Våra rådgivare finns tillhands för dig som vill genomföra en analys av verksamhetens valutarisker eller en översyn av befintlig säkringsstrategi.

Tack vare erfarenhet från valutariskhantering genom konsult- och treasuryverksamhet samt diskussioner med ett stort antal exportörer och importörer varje år, kan vi erbjuda en rådgivning baserad på ett stort teoretiskt kunnande och mångårig praktisk erfarenhet.