Portföljrådgivning Tillgång

Säkerställ likviditeten på kort och lång sikt. Vi hjälper dig att aktivt hantera finansiella placeringstillgångar. Portföljrådgivning Tillgång är framtagen för verksamheter som vill få ökad kontroll över likvida medel och möjlighet att förvalta dessa aktivt.

Om tjänsten Portföljrapporten Rådgivarna Om tjänsten

Portföljrådgivning Tillgång vänder sig till både förvaltare av överskottlikviditet och förvaltare av långsiktiga medel med ett specifikt syfte.

Verksamhetsanpassad placeringsstrategi

Vår rådgivning utgör ett stöd genom processen från att fastställa en långsiktig likviditetsstrategi till att sätta upp och hantera en aktiv placeringsportfölj. Tillsammans med våra kunder utarbetar vi förslag för hur likviditet och överskottslikviditet ska hanteras, liksom definitioner för hur man som förvaltare får agera avseende tillgångsslag, instrument, motparter, löptider osv.

Möjlighet att agera aktivt...

En grundförutsättning för en bra förvaltning är möjligheten att fatta beslut om förändringar i placeringsportföljen. Givetvis vid tillfällen du själv väljer, till kända risker och förväntad avkastning. Genom Portföljrådgivning Tillgång förser vi våra kunder med det underlag som krävs för att kunna fatta aktiva beslut inom en långsiktig strategi.

...och hantera kreditrisk och ränterisk separat

Det är viktigt att kunna fatta separata beslut om hur kreditrisk och ränterisk ska hanteras - både strategiskt och taktiskt. Finansiella derivat skapar möjligheter att hantera dessa två risker separat vid taktiska förändringar inom policy. Detta ger förvaltare möjlighet att styra finansiella exponeringar genom aktiva beslut – innan ett förfall.

Rådgivningstjänst

Inom Portföljrådgivning Tillgång ger vi våra kunder råd avseende både långsiktig strategi och kortsiktiga taktiska förändringar. Det är alltid upp till uppdragsgivaren att besluta om eventuella förändringar eller nyinvesteringar.

Vår metodik är utformad för att ge våra uppdragsgivare en ändamålsenlig likviditetsstrategi och en regelbunden uppdatering beträffande portföljens utveckling – en förutsättning för att nå mål och leva upp till interna och externa regelverk. I vårt uppdrag ingår i det allra flesta fall följande steg:

  • Initial informationsinsamling och analys (vid uppstart)
  • Förslag till ny, reviderad eller bibehållen strategi (vid uppstart och vid behov)
  • Kvartalsvis rapportering
Portföljrapporten

The body text of the Article

I tjänsten ingår fyra lättöverskådliga portföljrapporter. Rapporterna presenteras en gång per år i samband med ett fysiskt möte och tre gånger per år vid telefonmöten. Våra kunder får även tillgång till erfarna rådgivare som bollplank i placeringsrelaterade frågor.

I rapporten samlas viktig information rörande placeringsportföljen på ett och samma ställe. Diagram och tabeller växlas med analys, uppföljning mot finanspolicy och eventuella rekommendationer. Rapporten följer en enhetlig struktur för att underlätta jämförelser mellan kvartal och levereras både i dokument- och presentationsform.

Rapporten är i de flesta fall indelad i följande områden:

  • Kvartalet i korthet.
  • Makroekonomisk uppdatering.
  • Statusbeskrivning för nuvarande exponering.
  • Konsekvensbeskrivning efter förslag (om förslag ges).

Rådgivarna

Våra rådgivare finns till hands för dig som tecknat Portföljrådgivning Tillgång. De hjälper dig att nå din verksamhets specifika mål för likviditetshanteringen.

Tack vare erfarenhet från likviditetshantering från konsult- och treasuryverksamhet kan vi erbjuda en rådgivning baserad på stort teoretiskt kunnande och mångårig praktisk erfarenhet. Det är ofta är mycket värdefullt komplement till marknadsvy och produktval vid placeringsbeslut.

 

Thomas Wieland

Senior riskrådgivare

Direkt:  +46 8 429 31 84

Mobil:  +46 76 135 41 10