Portföljrådgivning Skuld

Portföljrådgivningen är till för dig som arbetar aktivt för att få större inflytande över både räntekostnad och ränterisk. Du får tydliga beslutsunderlag med strategiförslag och konsekvensanalyser. Dessa ger dig god framförhållning och möjlighet att fatta snabba beslut på goda grunder.

Om räntor Priser Portföljrapporten Rådgivarna Om räntor

Portföljrådgivningen baseras på vår metod Aktiv ränteriskhantering. Metoden utgör grunden i vår rådgivning och ger större inflytande över ränterisk och räntekostnad. Risk och förväntad kostnad följs regelbundet upp. Dessutom ger vi dig kunskapen och möjligheten att förändra din ränterisk när du vill i stället för när du måste. Det ger dig en ökad finansiell trygghet.

Regelbunden utvärdering

Vår metod innebär att skuldförvaltaren regelbundet utvärderar nuvarande och framtida ränterisk och kostnad. Det är en självklarhet att löpande se över sin ränterisk eftersom den ofta utgör en av de viktigaste riskerna.

Agera när du vill...

Bra ränteriskhantering förutsätter att du kan fatta beslut om förändringar i skuldportföljens ränterisk - när du själv vill och till kända kostnader. Genom portföljrådgivningen förser vi dig med det underlag som krävs för att kunna fatta aktiva beslut. Givetvis inom ramen för ditt företags finanspolicy.

...med hjälp av ränteswappen

Ränteswappen är en förutsättning för att kunna förändra din ränterisk innan förfall. Instrumentet innebär att du som förvaltare styr andelen rörlig ränta eller räntebindningens förfallostruktur genom aktiva beslut.

Separat hantering av ränterisk och refinansieringsrisk

Det är sällan optimalt att koncentrera ränterisk och refinansieringsrisk till ett och samma tillfälle, vilket alltid är fallet om ränterisken hanteras med fasträntelån. Ränteswappen ger dig möjlighet att hantera dessa risker separat. Det är en viktig förutsättning för en bra och kostnadseffektiv riskhantering.

Priser

Tjänsten kostar från 24 000 SEK exklusive moms per år vid skuld i endast en valuta. För varje extra valuta tillkommer en kostnad på 6 000 SEK exklusive moms per år.

Data rörande skuldportföljen samlas in genom en standardiserad Excelbaserad mall.

Portföljrapporten

I tjänsten ingår två till fyra lättöverskådliga portföljrapporter. Dessa presenteras i samband med fysiska möten eller telefonmöten.Du får även tillgång till erfarna rådgivare för rådgivning i ränteriskrelaterade frågor.

I rapporten samlas viktig information om skuldportföljen på ett och samma ställe. Diagram och tabeller växlas med analys, uppföljning mot finanspolicy och eventuella rekommendationer. Rapporten följer en enhetlig struktur för att underlätta jämförelser mellan kvartal och levereras både i dokument- och presentationsform.

Rapporten är indelad i följande områden:

  • Kvartalet i korthet.
  • Makroekonomisk uppdatering.
  • Statusbeskrivning av den nuvarande skuldportföljen.
  • Åtgärdsförslag (vid behov).
  • Konsekvensbeskrivning efter förslag (om förslag ges).
Rådgivarna

Få hjälp att nå din verksamhets specifika mål för ränteriskhanteringen. Våra rådgivare finns till hands för dig som tecknat Nordeas portföljrådgivningstjänst.

Vår rådgivning baseras på mångårig praktisk erfarenhet och omfattande kunskap om finansiella instrument.

 

Stefan Juhlin

Senior riskrådgivare

Direkt:  +46 8 429 31 53

Mobil:  +46 70 302 91 28

 
 
 
 

Mats Eriksson

Senior riskrådgivare

Direkt:  +46 31 62 85 13

Mobil: :  +46 76 130 32 75