Åtgärder från regeringen i samband med coronautbrottet

För att undvika att livskraftiga företag slås ut har ett flertal åtgärder sjösatts från regeringen under de senaste dagarna.

Krispaket för svenska småföretag

Regeringen lanserar ett krispaket för svenska småföretag och består av följande (Läs mer på RegeringenÖppnas i nytt fönster):

  • Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag företag inrättas. För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. 
  • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad.
  • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror.
  • Sänkt skatt för egenföretagare. Förslag att tillfälligt ändra regler kring periodiseringsfonder så att egenföretagare, som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet, får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till en periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. 

Likviditetsförstärkning via Skattekontot 

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgift, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis och kvartalsvis (detta har nu utvidgats till att även gälla årsvis, läs mer nedan). Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. 

Förslaget förväntas träda i laga kraft från den 7 April och kan tillämpas retroaktivt från 1 januari. 

Tillägg för de som betalar moms årsvis: Det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning har utvidgats. Nu omfattas också moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare få anstånd med moms som annars ska betalas under våren. Förslaget kan, beroende på hur situationen utvecklas, omfatta över 7 miljarder kronor om hela likviditetsförstärkningen utnyttjas.

Här gör du ansökan hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster.

Korttidspermittering införs

Om du har anställda som pga. krisen behöver gå ned i tid så kan du som arbetsgivare få ekonomiskt stöd. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Regeringen tar 50% av lönekostnaden emedan arbetsgivaren tar 40%. 

Förslaget förväntas träda i laga kraft från den 7 April, men kan tillämpas redan från den 16 mars. Gäller under hela 2020. 

Läs mer på RegeringenÖppnas i nytt fönster.

Staten tar över sjuklöneansvaret 

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensavdraget slopas.  mellan den 11 mars till den 31 maj. 

Förslaget förväntas träda i laga kraft från den 7 April, men kan tillämpas redan från den 1 april. Karensdagen slopas mellan den 11 mars till den 31 maj.

125 miljarder satsas på småbolag 

Regeringen lanserar ett krispaket riktat till främst småbolag som syftar till utökade krediter och kreditgarantier. Paketet består av tre delar:

  • Statliga Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag.
  • Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen.
  • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma nivå som då. Läs mer på Regeringen.Öppnas i nytt fönster