Förslag på ändrade skatteregler i 2015 års budgetproposition

Den 23 oktober presenterade regeringen 2015 års budgetproposition som innehöll en hel del förslag på ändrade skatteregler. 

Här är en sammanfattning av de viktigaste skatteförslagen

• Det fasta avdraget på maximalt 12 000 kronor för privat pensionssparande begränsas till 1 800 kronor per år från 1 januari 2015. Från och med 2016 föreslås det att avdragsrätten tas bort. Observera att en enskild näringsidkare har möjlighet att göra avdrag för större belopp och denna avdragsrätt kvarstår. 

• Nedsättningen av de sociala avgifterna för unga slopas men under 2015 är nedsättningen övergångsvis halverad.

• Det införs en särskild löneskatt på 5,6 procent för äldre personer. Skatten gäller även för aktiv näringsverksamhet. 

• Rutavdraget för läxor och annat skolarbete slopas. Från och med 2016 halveras rutavdraget för personer under 65 år.

• Jobbskatteavdraget trappas av för inkomster som överstiger 50 000 kronor/månad.

• Uppräkningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt begränsas för 2015 vilket innebär en höjd inkomstskatt för höginkomsttagare.

• Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital avskaffas.

• Privatpersoners skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet bör avskaffas från 2016.

• Skatten för tobak, snus och alkohol höjs.

• Fordonsskatten höjs för vissa fordon.

• Det införs en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

• Skatten på naturgrus, avfall, bekämpningsmedel och kärnkraft höjs.

Två kommande utredningar som påverkar företagare

• Skattereglerna för kapitalvinst och utdelning på kvalificerade andelar i fåmansföretag dvs. de så kallade 3:12 reglerna kommer att ses över. Som skäl till översynen av reglerna nämner regeringen att skillnaderna mellan beskattning av arbetsinkomster och kapitalinkomster har ökat mer än tanken var när regelverket infördes. 

• Regering tillsätter en utredning för att se över användandet av paketering av fastigheter i skatteplaneringssyfte.

Madeleine Åkerman
Skattejurist