Deklarera ditt aktiebolag

Ett aktiebolag är en egen juridisk person och ett eget skattesubjekt. Det innebär att aktiebolaget ska lämna in en separat deklaration. 

Fyra deklarationstidpunkter per år

Deklarationen ska lämnas en gång per år, precis som för privatpersoner. Det finns fyra inlämningstidpunkter för aktiebolag och det är bolagets räkenskapsår som styr när deklarationen ska lämnas in. Inkomstdeklarationen ska lämnas in vid den närmsta deklarationstidpunkt som infaller sex månader efter att räkenskapsåret är slut. 

För ett aktiebolag med beskattningsår som gick ut den 31 december, och som lämnar in deklarationen i pappersformat blir sista inlämningsdatum den 3 juli. Vill du lämna in deklarationen elektroniskt kan du vänta med att deklarera fram till och med den 1 augusti.

Förluster på aktier och liknande värdepapper

Om företaget har gjort förluster på värdepapper är det viktigt att komma ihåg reglerna för den så kallade aktiefållan: 

  • Kapitalförluster på delägarrätter, det vill säga aktier, fonder och andra aktierelaterade värdepapper, får bara dras av mot kapitalvinster på delägarrätter. 
  • Om förlusterna är högre än vinsterna kan förlusten rullas fram för att dras av mot framtida vinster på delägarrätter. 

Om företaget har gjort förluster på fordringsrätter, som exempelvis obligationer kan de däremot dras av mot alla skattepliktiga vinster i företaget. Vinster på onoterade aktier är inte skattepliktiga och därför kan företaget inte heller dra av förluster på onoterade aktier. 

Ingen redovisning för svensk kapitalförsäkring

Om företaget har placerat sina värdepapper i en svensk kapitalförsäkring ska du inte redovisa vinster, förluster och utdelningar för dessa i inkomstdeklarationen. Det är istället försäkringsbolaget som ska beräkna, redovisa och betala in avkastningskatten till Skatteverket.

Schablonbeskattning för direktsparande i fonder

Om företaget ägde fondandelar (värdepappersfonder, specialfonder eller utländska motsvarigheter) den 1 januari 2016 ska en schablonintäkt tas upp som inkomst. Schablonintäkten får du fram genom att ta 0,4 procent av värdet av fondandelarna den 1 januari 2016. Schablonintäkten redovisas under skattemässiga justeringar (INK2S punkt 4.6 b). 

Fonderna ska dock inte schablonbeskattas om fondandelarna utgör lager av finansiella instrument och tas upp till beskattning till det verkliga värdet. Schablonintäkten ska inte heller tas ut om fonderna finns inom en kapitalförsäkring. 

Avsättning till periodiseringsfond

Företaget kan skjuta upp beskattningen genom att göra en avsättning till en periodiseringsfond. Det kan vara fördelaktigt om man vill jämna ut skatteresultatet mellan olika år.

Madeleine Åkerman
Skattejurist