Förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag

Den 3 november presenterades ett förslag om ändring av de så kallade 3:12-reglerna som styr hur fåmansföretagare beskattas för utdelningar och kapitalvinster från sitt företag. 

Om förslaget går igenom kommer det att leda till högre skatt för aktiva fåmansföretagare. Förslaget innehåller även några positiva saker. Det gäller till exempel förbättringar vid generationsskiften och slopandet av fyraprocentspärren.

Här är de viktigaste ändringsförslagen:

  • Skatten på utdelningar och kapitalvinster för aktiva delägare höjs från 20 till 25 procent. Det innebär att skattesatsen blir densamma som för ägare i onoterade bolag.
  • Förenklingsregeln (schablonregeln) innebär att en delägare idag kan ta ut en utdelning upp till 2,75 inkomstbasbelopp* som beskattas som en kapitalinkomst. I förslaget sänks nivån till 1,75 inkomstbasbelopp*. Det föreslås även att om delägaren använder förenklingsregeln i ett bolag får huvudregeln inte användas i ett annat bolag. 
  • Kravet på hur hög lön en delägare måste ta ut för att få tillämpa löneunderlagsreglerna höjs.
  • Det föreslås en begränsning vid beräkningen av löneunderlaget jämfört med dagens regler. Den nuvarande nivån på 50 procent av företagets kontanta löner ersätts med tre nivåer: 10, 25 och 50 procent av respektive delägares löneunderlag. Löneunderlaget fördelas på individnivå och kommer därmed inte gynna företag som har många delägare.
  • Kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få tillämpa löneunderlag slopas. 
  • Det föreslås särskilda regler vid generationsskiften för att dessa inte ska missgynnas jämfört med externa försäljningar.

Förslaget skickas först på remiss

Utredningen föreslår att förändringarna ska börja gälla den 1 januari 2018. Förslaget ska nu ut på remiss och det återstår att se om regeringen kommer att göra förändringar i förslaget innan det lämnas till riksdagen för godkännande.

Hur påverkar förändringarna ditt företag?

Prata med din revisor eller skatterådgivare för att få mer information om hur ändringarna i regelverket kan komma att påverka just dig och ditt företag.

* Inkomstbasbeloppet är 59 300 kronor för inkomståret 2016.

Madeleine Åkerman
Skattejurist