Lån kan användas för alla typer av företagets investeringar - oavsett om ditt företag ska investera i fastigheter, köpa inventarier eller renovera. Välj mellan rörlig ränta, räntetak eller fast ränta. Det finns möjlighet till avskrivning på investeringen och rätt att dra av momsen.

Lanetyper
Om Lån Mer fakta Våra 3 lånetyper Om Lån

Om Lån

Lån kan användas för alla typer av företagets investeringar. Villkoren för lånet bestäms utifrån vilken typ av investering det är och vad som passar bäst för ditt företag. Amorteringsplanen anpassas efter investeringens livslängd.

Dina fördelar:

 • Välj lån med olika egenskaper – rörlig, fast eller räntetak
 • Möjlighet till avskrivning på investeringen
 • Rätt att dra av momsen
Mer fakta

Fast ränta

Med en fast (bunden) ränta är du normalt skyddad mot ränteuppgångar och du är garanterad att lånevillkoren inte förändras under avtalstiden. Vi kan erbjuda räntebindning från 1 månad till 10 år. Du väljer själv det som är bäst för ditt företag.

En låneportfölj bör vara en kombination av rörlig och fast ränta. På så sätt begränsas företagets riskexponeringen och flexibiliteten ökar.

Kort räntebindning

Kort räntebindning kan, liksom förnärvaranderänta, vara ett alternativ om du tycker att ränteläget är högt och du vill invänta ett lägre ränteläge innan du binder räntan på en längre period.

Lång räntebindning

Lån med lång räntebindning säkerställer ditt långsiktiga lånebehov och skyddar dig mot ränteuppgångar. Lån med lång räntebindning skapar trygga finansieringslösningar och ger dig kalkylsäkerhet och stöd att göra offensiva investeringar.

 • Räntan baseras på vår upplåningskostnad och varierar beroende på vilken räntebindningsperiod du valt. Vanligen fastställs räntan två dagar före utbetalningsdagen.
 • Vid räntebindning upp till och med 1 år beräknas räntan med räntedagsbasen 365/360 (366/360).
 • Vid räntebindning över 1 år beräknas räntan med räntedagsbasen 360/360.
 • Du kan välja att betala räntan månads- eller kvartalsvis.
 • Amorteringsplanen anpassas efter din investerings livslängd och fastställs efter överenskommelse.
 • För lån kräver vi alltid säkerhet.

Förnärvaranderänta

Väljer du förnärvaranderänta kan du tillgodogöra dig räntesänkningar men riskerar samtidigt högre räntekostnader om räntan går upp. En låneportfölj bör vara en kombination av rörlig och fast ränta. På så sätt begränsas företagets riskexponering och flexibiliteten ökar.

Tror du att räntan kommer att gå ner kan det vara fördelaktigt att tillfälligt lägga upp ett lån med förnärvaranderänta och att invänta ett lägre ränteläge innan du binder din ränta på längre perioder.

Om du under en kortare period har behov av att finansiera en investering kan ett lån med förnärvaranderänta vara den bästa lösningen eftersom extraamorteringar och inlösen inte medför några extra kostnader utöver kapitalskuld och upplupen ränta. Du kan givetvis, när som helst, utan extra kostnad, byta till en längre räntebindning.

 • Räntejustering sker när banken bedömer det vara skäligt med hänsyn till rådande marknadsläge.
 • Rörlig ränta beräknas med räntedagsbasen 365/365 (366/366).
 • Du kan välja att betala räntan månads- eller kvartalsvis.
 • Amorteringsplanen anpassas efter din investerings livslängd och fastställs efter överenskommelse.
 • För lån kräver vi alltid säkerhet.

Förnärvaranderänta =  rörlig ränta, förkortas f.n.-ränta

Långt Stiborlån

Långt Stiborlån säkerställer ditt långsiktiga lånebehov trots att du har en kort räntebindning.

Långt Stiborlån går även bra att kombinera med olika derivat till exempel ränteswap eller cap. På så sätt kan du minska din ränterisk.

 • Ett Långt Stiborlån har en lång lånebindningstid (avtalstid) och kort räntebindningstid.
 • Räntan utgörs av vald Stibor plus avtalat påslag.
 • På Långt Stiborlån beräknas räntan med räntedagsbasen 365/360. (366/360)
 • Räntan betalas på samma dag som du valt att räntan ska justeras, det vill säga månads-, kvartals- eller halvårsvis.
 • Amorteringsplanen anpassas efter din investerings livslängd och fastställs efter överenskommelse.
 • För lån kräver vi alltid säkerhet.

Lån med räntetak

Lån med räntetak begränsar ditt företags räntekostnader i samband med räntehöjningar samtidigt som det ger möjligheter att dra nytta av räntenedgångar.

Lån med räntetak ger ditt företag fasta kostnadsramar vilket innebär kalkylsäkerhet för dig.

Lån med räntetak är ett Långt Stiborlån som kombinerats med ett räntetak (cap) i en paketlösning. Med mindre administration för dig får du samma fördelar som om du skaffar delarna var för sig.

 • Lån med räntetak är ett lån med lång lånebindningstid, ca 2 - 5 år.
 • Räntan binds i perioder om 3 månader och utgörs av Stibor plus ett avtalat påslag. Till detta fogas ett avtal om en avtalad högsta räntenivå, ett räntetak. För att försäkra dig mot räntor över räntetaket betalar du en premie. Premien kan delas upp och betalas med lika stora belopp under hela lånebindningsperioden samtidigt med låneräntan.
 • Räntetaket innebär att räntan på ditt lån inte kan överstiga den avtalade räntenivån oavsett hur mycket marknadsräntan stiger.
 • På Lån med räntetak beräknas räntan med räntedagsbasen 365/360 (366/360).
 • Räntan betalas kvartalsvis.
 • Amorteringsplanen anpassas efter din investerings livslängd och fastställs efter överenskommelse.
 • För lån kräver vi alltid säkerhet.

Pris - enligt offert

Välkommen att kontakta oss för mer information på närmaste Nordeakontor eller på nedan telefonnummer och email.  

Våra 3 lånetyper

3 sätt att hantera räntekostnaden - rörlig / räntetak / fast

Vid finansiering av företagets investeringar via lån finns ett antal lånealternativ med olika ränteegenskaper. Välj mellan rörlig ränta, fast ränta eller räntetak.

Lanetyper


Rörlig ränta

Med rörlig ränta blir räntekostnaden högre när räntan stiger och lägre när den faller. Nordea erbjuder tre olika typer av rörliga räntebaser.

Förnärvaranderänta är en flexibel räntebas som, när som hels och utan extra kostnad, kan förändras till en till en räntebas med längre räntebindning. Räntejustering sker när banken bedömer det vara skäligt med hänsyn till rådande marknadsläge.

Kort fast ränta ger räntebindning om 1 mån eller 3 mån  där räntebindningen automatiskt förlängs vid räntejustering.

Stiborlån  
Ett Stiborlån har vanligtvis en lång lånebindningstid (1-5 år) och kort räntebindningstid (1 vecka, 1 mån, 3 mån eller 6 mån). Räntan baseras på Stibor plus avtalat påslag.


Räntetak   

Företagslån med räntetak har rörlig ränta med en avtalad högsta räntenivå, takräntan. Under avtalstiden kan räntan gå upp eller ner men aldrig överstiga den avtalade takräntan. För denna trygghet betalas en kvartalsvis premie.

Räntetaket  ger skydd  mot ränteuppgångar och garanterar lånevillkoren under avtalstiden. Nordea erbjuder lånebindning från 1 till 5 år.

Företagslån med räntetak säkerställer ditt långsiktiga lånebehov och skyddar dig mot ränteuppgångar. Det innebär en  trygg finansieringslösning som ger kalkylsäkerhet och möjliggör offensiva investeringar.

Räntan baseras på 3 mån Stibor plus avtalat påslag.


Fast ränta   

Fast ränta ger skydd  mot ränteuppgångar och garanterar lånevillkoren under avtalstiden. Nordea erbjuder lång låne- och räntebindning från 1 till 5år och i undantagsfall  upp till 10 år.

Lån med fast ränta säkerställer ditt långsiktiga lånebehov och skyddar dig mot ränteuppgångar. Det innebär en  trygg finansieringslösning som ger kalkylsäkerhet och möjliggör offensiva investeringar.

Räntan är fast och baseras på Nordeas upplåningskostnad och varierar beroende på vald bindningsperiod. 

Pris - enligt offert  

Välkommen att kontakta oss för mer information på närmaste Nordeakontor eller på nedan telefonnummer och email. 

 • Telefon: 0771-350 360