Nya föreslagna skatteregler under 2022

Regeringen föreslår en del nya skatteregler under 2022 som kan påverka dig som företagare. Här kan du läsa om några av de förändringar som kan bli verklighet och påverka ditt företags beskattning och i rollen som arbetsgivare.

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdeskatt (moms)

Regeringen föreslår att omsättningsgränsen för befrielse från moms höjs från 30 000 kr till 80 000 kr per beskattningsår. Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2022 och innebär en förenkling för mindre företag.

Reklamskatten föreslås avskaffas

Reklamskatten föreslås avskaffas från 1 januari 2022. 

Det betyder att skatten som idag bland annat gäller på annonser i fysiska reklamblad, idrottskläder och affischer tas bort om förslaget klubbas igenom.

Skattelättnad på cykelförmån

Regeringen föreslår att en skattelättnad införs från och med 1 januari 2022 för cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller sina anställda. Det föreslås att förmån av cykel inte ska tas upp till beskattning till den del värdet av förmånen uppgår till maximalt 3 000 kronor per beskattningsår. 

Nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Regeringen anser att nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar bör ändras. Förslaget bör gälla från 1 juli 2022 och innebär att dagens nedsättning ersätts med en fast schablonmässig nedsättning som utgår från bilens miljöteknik. 

Lättnad i beskattningen av personaloptioner

Reglerna om lättnad i beskattning av personaloptioner föreslås från och med 1 januari 2022 i vissa fall utvidgas och förenklas. Förslaget innebär bland annat att gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150, räknat som medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget. Gränsen för nettoomsättningen eller balansomslutning höjs från 80 till 280 miljoner kronor per år. Det föreslås även att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna. 

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna under sommaren

Det föreslås att för ersättningar som lämnas till 19-23-åringar under juni, juli och augusti 2022 ska det endast betalas ålderspensionsavgift på 10,21 procent. 

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

Regeringen föreslår att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas vara det övervägande skälet till ägarförändringen. Reglerna föreslås träda i kraft 1 maj 2022 men tillämpas från och med 11 juni 2021. Regeringen aviserade förslaget den 10 juni 2021. 

Avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar

Från och med 30 mars 2020 har det varit möjligt för Skatteverket att bevilja tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar. Syftet med reglerna har varit att reducera risken för tillfälliga likviditetsproblem för företag som har uppstått med anledning av pandemin. Många av de tillfälliga anstånd upphör under våren 2022. För att underlätta för företagen införs en möjlighet till avbetalningsplan för de företag som fått anstånd. Det föreslås att träda i kraft före månadsskiftet mars/april 2022.