Viktig information

För att gå vidare måste du läsa nedanstående och därefter klicka på "Ja, jag bekräftar". Om du inte kan bekräfta ska du klicka "Nej, jag bekräftar inte" och du kommer då inte att kunna ta del av ytterligare information.

Denna del av www.nordea.se är inte ämnad för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Japan, Australien eller något annat land där det skulle strida mot relevanta lagar. Informationen på del av www.nordea.se utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan strida mot relevanta lagar. Om du är en person med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien eller något annat land där det skulle strida mot relevanta lagar, eller besöker den här sidan från USA, Kanada, Japan, Australien eller något annat land där det skulle strida mot relevanta lagar måste du lämna denna del av www.nordea.se.

De aktier som omnämns på denna del av www.nordea.se ("Värdepapperna") har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har inte registerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Kanada, Japan eller Australien att förvärva Värdepapperna.

Denna del av www.nordea.se innehåller information om erbjudandet att anmäla sig för förvärv av aktier (”Erbjudandet”). Att ta del av den här informationen kan vara förbjudet enligt lag i vissa länder. I andra länder är det endast tillåtet för vissa kategorier av personer att ta del av informationen. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller som kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. 

För att få läsa prospektet eller övriga dokument relaterade till Erbjudandet eller fatta investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet måste du som investerare bekräfta följande, genom att välja ”Ja, jag bekräftar”:

i Jag är varken bosatt eller befinner mig i USA, Kanada, Japan, Australien, eller något annat land där det skulle strida mot relevanta lagar att ta del av information om Erbjudandet;

ii Jag omfattas inte av någon lagstiftning som förbjuder mig att delta i, eller som begränsar mitt deltagande i, Erbjudandet;

iii För investerare i EES-medlemsstater (med undantag för Sverige): 

a. jag är en ”Kvalificerad Investerare” enligt Artikel 2(1)(e) i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG) och 

b. jag befinner mig utanför Storbritannien eller är en professionell investerare som faller inom Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller ett högnettoförmögenhetssubjekt som avses i Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern; och 

iv Jag bekräftar att åtkomsten av prospektet eller annan till Erbjudandet relaterad dokumentation enbart tillhandahålls under förutsättning att jag är en person vars innehav av sådan dokumentation är förenligt med lagarna i det land i vilket jag befinner mig och i det land jag är bosatt i. Vidare får jag inte överlämna, alternativt tillgängliggöra, innehållet i sådan dokumentation till någon annan person. 

Ja, jag bekräftar

Nej, jag bekräftar inte